กรม"หมอดิน"คลอดโมเดลทำเกษตรบนที่ดินขนาดเล็ก"1ไร่แก้จน"ทางเลือก

คำชี้แจง

เนื้อหาข่าวที่รวบรวมในเว็บไซต์นี้ เป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด

แนวหน้า 26 ก.พ. 52 - นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำโครงการ 1 ไร่แก้จนขึ้นมา เป็นการสร้างโมเดลรูปแบบการใช้ที่ดินขนาดเล็ก 1-3 ไร่ เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ ลักษณะเป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรและผู้ที่กำลังตกงานและสนใจจะเข้ามาสู่อาชีพเกษตรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งกรมฯ ได้จัดทำโมเดลการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งเป็นพื้นที่ลุ่มและที่ดอน จัดแสดงไว้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานีพัฒนาที่ดิน 60 จังหวัด และที่จุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจำอำเภอ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน

ในโมเดลจะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่นั้นเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชชนิดใด หรือจะทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม โมเดลต้นแบบของกรมฯ ในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะทำให้ผู้นำไปปฏิบัติต้องมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ แต่เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะถ้าทุกคนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้สร้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถาบันการศึกษา 46 สถาบัน ใน 46 จังหวัด เพื่อสร้างโมเดลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทดสอบว่าดินในจังหวัดนั้นๆ มีการตอบสนองต่อพืชใดบ้าง ทำเป็นจุดเรียนรู้ของจังหวัด และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน พร้อมกับมีการอบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรระยะสั้นให้ด้วย

หมวดหมู่ข่าว: 
แหล่งข่าว: