โครงการศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการเจรจา ครั้งที่3