การเดินเพื่อผู้ป่วยได้ก้าวมาถึงจุดหมายปลายทาง ณ วัดบางปลาหมอ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีแล้วในวันนี้ นับตั้งแต่ได้ย่างเท้าก้าวแรกจากวัดป่าวชิรโพธิญาณ อ.โพทะเล จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 รวมระยะทาง 268 กิโลเมตร เป็นเวลา 20 วัน 

ตลอดระยะเวลาแห่งการเดินทางนี้ 

– มีประชาชนจำนวนมากที่ได้หมุนเวียนร่วมกันเดินสู่จุดหมาย
– ประชาชน 32,049 คน ร่วมลงชื่อเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายการใช้กระท่อมและกัญชาเพื่อการแพทย์
– ผู้ป่วยจำนวน 40,145 คน ร่วมลงชื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยการใช้กัญชาสูตรน้ำมันเดชาเพื่อรักษาโรค
-มีประชาชนระหว่างเส้นทางเดินที่บอกว่าไม่มีอะไรมากพอจะสนับสนุนและเป็นกำลังใจได้นอกเหนือจากหนูนาย่างเพื่อร่วมสมทบเป็นอาหาร หลายท่านที่โอนเงินเข้าบัญชีร่วมทำบุญผลิตยากัญชา และผู้ใจบุญบางท่านขอบริจาคมากถึงหนึ่งล้านบาทเพื่อผู้ป่วย

โดยขณะนี้ยอดเงินบริจาคทุกบัญชีรวมกันแล้วมากถึง 4,968,742.78 บาท ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

คำประกาศ

ตลอดระยะเวลา 20 วันนี้ เราได้ยิน ได้เรียนรู้จากปากคำของผู้ป่วยนับร้อยนับพันคนว่า การใช้กัญชาอย่างถูกต้องนั้นมีศักยภาพในการรักษาเยียวยารักษาโรคต่างๆได้มากยิ่งกว่าที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐประกาศเพียงไหน 

แต่น่าเศร้าสลดที่ผู้ป่วยเหล่านี้หลายแสนคน และอาจมากถึงหลายล้านคน กลับไม่สามารถเข้าถึงยาจากกัญชาได้ จากกฎหมายและระเบียบล้าหลังตลอดจนแนวปฏิบัติของรัฐที่เอื้ออำนวยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ เช่น การเปิดโอกาสบริษัทยาข้ามชาติยื่นขอสิทธิบัตรผูกขาด และอ้างเหตุนำเข้าผลิตภัณฑ์กัญชาจากต่างชาติ กีดกันหมอพื้นบ้านไม่ให้ผลิตยา และไม่สามารถเข้าถึงวัตถุดิบกัญชาได้

บัดนี้ ไม่เพียงแต่ประชาชนบนเส้นทางเดิน พิจิตร-นครสรรค์-ชัยนาท-สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี เท่านั้น ที่ลุกขึ้นยืนประกาศเรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงยา แต่ประชาชนทั้งประเทศ จากเชียงรายถึงปัตตานี และจากกาญจนบุรีถึงอุบลราชธานี จะลุกยืนขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศด้วย

บนแผ่นดินที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้ เราขอประกาศอิสรภาพการใช้กัญชารักษาโรค เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยในการเข้าถึงยาและเลือกวิธีการรักษาโรค เคารพภูมิปัญญาและการส่งเสริมบทบาทของหมอยาพื้นบ้าน ต่อต้านการผูกขาดยาและเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง ดังต่อไปนี้

หนึ่ง ในระหว่างที่ยังไม่มีการอนุญาตให้สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาได้ในปริมาณที่เพียงพอ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ต้องมอบวัตถุดิบกัญชาของกลางให้กับหมอพื้นบ้านที่ผลิตยาแจกจ่ายแก่ประชาชน มิใช่การเผาทำลายทิ้งไปโดยไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพและเกณฑ์ความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ปลายทาง (end products) เพื่อให้ผู้ป่วยที่เคยใช้ยากัญชาสามารถเข้าถึงยาได้ต่อเนื่อง

สอง เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข รับรองตำรับยาน้ำมันกัญชา หรือน้ำมันกัญชาผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นต้น เป็นตำรับยาหมอพื้นบ้าน และตำรับยานี้ควรอยู่ในระบบบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย บุคลากรด้านสาธารณสุขสามารถผลิตยาได้ และผู้ป่วยทุกคนในประเทศสามารถเข้าถึงยากัญชาได้อย่างกว้างขวางและปลอดภัยในราคาไม่แพง

สาม ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและทุกพรรคการเมืองร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายให้กัญชง กระท่อม สาร CBD และสารอื่นจากกัญชาที่ไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท ออกจากบัญชียาเสพติดอย่างสมบูรณ์

และต้องอนุญาตให้ผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์สามารถปลูกกัญชาเพื่อการพึ่งพาตนเอง เช่นเดียวกับหมอยาพื้นบ้าน บุคคลากรด้านการแพทย์/สาธารณสุข สถานพยาบาล สามารถปลูก และปรุงยากัญชาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ผ่านการจดแจ้ง และใช้กลไกของชุมชน ท้องถิ่น ในการกำกับดูแลไม่ให้มีการนำวัตถุดิบกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

สี่ เร่งฟื้นฟูและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา โดยการส่งเสริมสนับสนุน และคุ้มครองบทบาทของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้สายพันธุ์กัญชาไทยกลับมามีความหลากหลายและมีคุณภาพดีที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่ง เพิกถอนและระงับการยื่นขอจดสิทธิบัตรที่ขัดต่อกฎหมาย โดยเฉพาะการจดสิทธิบัตรสารตามธรรมชาติ การใช้เพื่อรักษาโรค และขาดความใหม่ เป็นต้น

เราขอประกาศว่า เครือข่ายเดินเพื่อผู้ป่วยจะเร่งเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค โดยร่วมมือกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายและทุกพรรคการเมืองที่มีหลักการและเป้าหมายเดียวกัน

เราจะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุข้อเรียกร้องดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยนับแสนนับล้านคนที่รออยู่สามารถเข้าถึงยากัญชาโดยเร็วที่สุด

หากรัฐเพิกเฉย ผู้ป่วยและประชาชนจากทุกจังหวัด จะร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

องค์กรร่วมจัด 12 องค์กร

มูลนิธิข้าวขวัญ 
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) 
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
มูลนิธิสุขภาพไทย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 
ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.)
เครือข่ายผู้ป่วย (Healthy Forum) 
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

9 มิถุนายน 2562
วัดบางปลาหมอ สุพรรณบุรี

ที่มา: เพจ เดินเพื่อผู้ป่วย