นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยมหิดล 2 คน ได้แก่ ดร.เมธี พุ่มทุ่ม  และ ดร.วรางรัตน์ ง่วนชู ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ  Henrik Balslev  จาก คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ Aarhus University ประเทศเดนมาร์ก ร่วมกันสำรวจศึกษาสมุนไพรในการรักษาโรคของพี่น้องชาติพันธุ์ม้ง และกะเหรี่ยง/ปะกาเกอญอ ในประเทศไทยเพื่อค้นหาสมุนไพรที่ใช้ในการเยียวยาโควิด-19

โดยคณะวิจัยได้ทำการสำรวจวรรณกรรมและลงพื้นที่สำรวจชุมชนชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี พิษณุโลก ตาก แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา เชียงใหม่ และเชียงราย

พวกเขาพบพืช 491 ชนิดที่ใช้เป็นยาสมุนไพรของทั้งสองชาติพันธุ์ และพบว่ามีอย่างน้อย 10 ชนิดที่ใช้สำหรับการรักษาที่เกี่ยวกับอาการไข้ 9 ชนิดสำหรับอาการไอ 4 ชนิดสำหรัรักษาอาการท้องเสีย 2 ชนิด รักษาผื่น และ 1 ชนิดรักษากล้ามเนื้อ  ซึ่งเป็นอาการที่สัมพันธ์กับอาการที่ปรากฎในผู้ป่วยโควิด-19

ชุมชนชาติพันธุ์เหล่านี้มีบทบาทในการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการรักษาโรคมาเนิ่นนาน

หวังว่าภายใต้วิกฤตนี้เราจะเห็นบทบาท คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์เหล่านี้มากยิ่งขึ้น

บางทีสิ่งที่อาจพาเราพ้นวิกฤตไปได้ อาจมาจากกุญแจที่อยู่ในความรู้และวิถีชีวิตของผู้คนของชุมชนชาติพันธุ์เหล่านี้ก็เป็นได้

ดาวน์โหลดบทความ Medicinal Plants Used for Treating Mild Covid-19 Symptoms Among Thai Karen and Hmong
ได้ที่ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.699897/full