วันนี้(18 ก.ย.)กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดน่าน 500 กว่าคน นำโดยนายชุมพล พรหมกามินทร์ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่าน ได้ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตข้าวโพดตกต่ำ ซึ่งได้สรุปข้อเรียกร้อง 4 ข้อ เพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่าน โดยยื่นหนังสือผ่านนายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ซึ่งได้เดินทางมามอบนโยบายให้กับทุกภาคส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน 

 
สำหรับข้อเรียกร้องทั้ง 4 ข้อคือ

  1. สนับสนุนพัฒนาระบบกรรมสิทธ์แบบโฉนดชุมชน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่าน เพื่อให้เกิดความมั่นคง ในสิทธิที่ดินและการดำรงชีวิตของเกษตรกร โดยไม่ให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มอาจรุกล้ำพื้นที่ต้องห้าม และป้องกันรักษาป่าต้นน้ำ รวมทั้งสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
  2. กรณีข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเชียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในจังหวัดน่าน มีผลผลิตจำนวนมาก การนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกัน มีราคาถูก ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่าน เสียโอกาส จึงขอชะลอการนำเข้าข้าวโพดต่างประเทศจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2533 เนื่องจากจังหวัดน่าน ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวโพดถึงเดือนมีนาคม 2553 
  3. กรณีการประกันราคาข้าวโพดในปีแรก มีขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก เกษตรกรอาจขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติจึงขอให้ผ่อนผันเกี่ยวกับระยะเวลาและการดำเนินงานในส่วนของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ล้าช้า แต่ไม่ได้ผิดหลักเกณฑ์ เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรไว้ 
  4. กรณีพื้นที่เกิดภัยธรรมชาติปี 2552 พายุพัดข้าวโพดและฝนทิ้งช่วงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่าน ขอความกรุณาประสาน ธกส.กรณีลูกหนี้เงินกู้ ธกส.ขอพักการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี และ 5 .ปัญหาพืชผลทางการเกษตรมีจำนวนมาก และราคาถูก ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ขอให้รัฐบาลเข้ามากำกับเป็นพิเศษด้วย 

 
หลังได้รับหนังสือข้อเรียกร้องแล้ว นายวีระชัย ได้หารือร่วมกับนายชลน่าน ศรีแก้ว สส.เขต 2 พรรคเพื่อไทย , นายชุมพล พรหมกามินทร์ ประธานสมาพันธ์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่าน และตัวแทนสมาชิกสมาพันธ์ฯ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 
 
นายวีรชัย กล่าวว่า ตามข้อเรียกร้องที่เกษตรกรเสนอมา ได้มีการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกันในบางหัวข้อ และบางเรื่องต้องนำกลับไปพิจารณาในรายละเอียดเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป ส่วนเรื่องปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาประสบภัยธรรมชาติจน ผลผลิตได้รับความเสียหาย ต้องการให้ ธกส.ผ่อนผันการชำระหนี้ นโยบายการประกันราคา การขยายระยะเวลาขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องดำเนินการช่วยเหลือและให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรมากที่สุด และรัฐบาลได้ทำงานอย่างเต็มที่ 
 
พร้อม รับปาก จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ครม. ในวันอังคารที่จะถึงนี้ เพื่อหยิบยกความเดือดร้อน ของประชาชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ต่อไป