เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหารปี 2556

วันที่ 14 มิ.ย. 2556

ชื่อเอกสาร

 

ผู้นำเสนอ/ผู้เขียน

ดาวน์โหลด

ช่วงเช้า

   
วีดีทัศน์เรื่อง ‘ปฏิบัติการและกลไกการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและชุมชน’ เครือข่ายปกป้องความมั่นคงทางอาหาร

เปิดการประชุมสมัชชาวิชาการความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2556 ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติสิรินทร์

ปาฐกถานำเรื่อง ‘ปัญหาของระบบเกษตรและอาหารกับทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นธรรม" Patrick Mulvany

นโยบายการบริหารจัดการน้ำที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและประเทศ ดร.แมน ปุโรทกานนท์

นโยบายการจัดการพืชผลทางการเกษตรกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและประเทศ รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์

นโยบายพลังงานกับการคุกคามพื้นที่ผลิตอาหาร ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

การเจรจาการค้าเสรีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร จักรชัย โฉมทองดี

สถานการณ์พืชจีเอ็มในประเทศไทย ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์

สถานะความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน

ความไม่ปลอดภัยของอาหารจากอุตสาหกรรมอาหาร พชร แกล้วกล้า

แนวทางการใช้กฎหมายผังเมืองเพื่อคุ้มครองพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ภารณี สวัสดิรักษ์

ช่วงบ่าย

     
การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่กระทบพื้นที่ผลิตอาหารพื้นที่ตะวันออก กัญจน์ ทัตติยกุล

การปกป้องฐานทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ภูเก็ตและอ่าวพังงา พิเชษฐ์ ปานดำ

ปกป้องอ่าวทองคำ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ประสิทธิชัย หนูนวล

 

วันที่ 15 มิ.ย. 2556

ชื่อเอกสาร

 

ผู้นำเสนอ/ผู้เขียน

ดาวน์โหลด

ช่วงเช้า

     
เกษตรกรรมในเมือง : ความมั่นคงทางอาหารในบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สุภา ใยเมือง

การขยายตัวของอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในไทยและอาเซียนที่กระทบพื้นที่ผลิตอาหาร

ลดาวัลย์ คำภา

โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำโขง:ผลกระทบความมั่นคงทางอาหารและการปกป้องแม่น้ำของชุมชน

มนตรี จันทวงศ์

การขยายตัวของอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในไทยและอาเซียนที่กระทบพื้นที่ผลิตอาหาร
(การเคลื่อนไหวในภูมิภาคอาเซียน - ประเด็นเหมืองแร่)
เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์

ภาคประมงในแคว้นตะนาวศรี จอ จอ เต็ด (Kyaw Kyaw Thet)

การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชกับสิทธิเกษตรกร และความมั่นคงทางอาหาร บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
สิทธิเกษตรกร

ดร.สงกรานต์  จิตรากร

การยกเลิกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 2542และร่างกฎหมายใหม่ตามแนวทาง UPOV1991

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

ช่วงบ่าย

     
ข้าวขวัญสุพรรณ ระบบการผลิตและการค้าข้าวระดับจังหวัด เดชา ศิริภัทร

ตลาดชาวนา ยโสธร (Farmer Market) กระบวนการตลาดท้องถิ่นของเกษตรกรสู่ผู้บริโภค สยาม หยองเอ่น

ครัวใบโหนด ครัวท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ และฟื้นฟูความมั่นคงทางอาหาร

สามารถ สะกวี

ตัวชี้วัดความสามารถในการพึ่งพาด้านอาหารของชุมชน สู่แผนปฏิบัติการฟื้นฟูความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

อัมมร สุขวิน

เครือข่ายอิสระภาพทางพันธุกรรม สุบิน ฤทธิ์เย็น

ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการเพื่อปกป้องพื้นที่ผลิตอาหาร คณะทำงาน