เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2558

วันที่ 18 ส.ค. 2558

ชื่อเอกสาร   ผู้นำเสนอ/ผู้เขียน ดาวน์โหลด
สถานะและสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร 2558 ขวัญชัย หมื่นยิ่ง
สถานะและสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร 2558 เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน
อภิปรายนำ “ประชาธิปไตยด้านอาหาร”   วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ : เปิดทางจีเอ็มโอหรือปกป้องประโยชน์สาธารณะ ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
การจัดการน้ำในอำเภอบางบาล วิชิต  อุตสาหประดิษฐ์
วิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
สถานการณ์ปัญหาที่ดินและข้อเสนอเพื่ออนาคตเกษตรกรรายย่อย พรพนา ก๊วยเจริญ
อนาคตของเกษตรกรรม&แนวโน้มใหญ่ของโลก ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารกับความมั่นคงทางอาหาร  อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล

วันที่ 19 ส.ค. 2558

ประสบการณ์กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง จ.นครสวรรค์ ชัยชาญ หอมเย็น
ระบบกระจายอาหารในมือบรรษัท กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
ตลาดเขียวยโสธร   สยาม หยองเอ่น
ตลาดภูมิปัญญา หลาดใต้โหนดพัทลุง ประไพ ทองเชิญ
ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรและผลผลิตจากท้องถิ่น ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
เชื่อมร้อยชาวนากับผู้บริโภคทั่วโลกด้วยตลาดออนไลน์ อนุกูล ทรายเพชร Folk Rice
จากตลาดเกษตรกรสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น อุบล อยู่หว้า
วิเคราะห์และเสนอแนะระบบตลาด ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

 
สรุปสังเคราะห์ประเด็นในสมัชชาเรื่องสิทธิและประชาธิปไตยด้านอาหาร ดร.กฤษฎา บุญชัย

 

วิดีโอบันทึกงานสมัชชาทั้งหมด

สอบถามเพิ่มเติม แจ้งปัญหาเอกสาร
e-mail :webmaster@biothai.net
Tel : 029853838