สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2559

 

สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร 2559
ภูมิอากาศ การลงทุนข้ามชาติ และจินตนาการสยามที่ยั่งยืนเป็นธรรม

17-18 ตุลาคม 2559, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพมหานคร

 

สังคมและชุมชนท้องถิ่นไทยกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทั้งในแง่บวกและลบต่อความมั่นคงทางอาหารอย่างสำคัญ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ดังจะเห็นได้จากการเผชิญหน้ากับภัยแล้งและอากาศร้อนมากที่สุดครั้งหนึ่งในหลายทศวรรษเมื่อฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา การลงทุนข้ามชาติในกิจการด้านการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ บทบาทของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในระบบอาหารในประเทศและการเปิดเสรีการค้ากับต่างประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญได้แก่การเริ่มต้นประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในปลายปี 2559  รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีซึ่งจะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างสำคัญในอนาคต เป็นต้น

เกษตรกรรายย่อย ชุมชนท้องถิ่นเครือข่ายผู้บริโภค และภาคประชาสังคมในประเทศไทยได้เผชิญหน้าและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบเกษตรและอาหารดังกล่าวในหลากหลายรูปแบบการวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และการถอดบทเรียนทั้งที่ประสบผลสำเร็จและล้มเหลวร่วมกัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
1. นำเสนอรายงานสถานการณ์และนำเสนอนโยบายเกี่ยวกับเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร
2. วิเคราะห์และถอดบทเรียนของชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านฐานทรัพยากร ภูมิอากาศ การผลิต และการตลาดด้านการเกษตรและอาหาร
3. แลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อขยายเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมสมัชชา

1. กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชนอปท. และสมาชิกเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารในระดับท้องถิ่น 350 คน
2. หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และนิสิตนักศึกษา 150 คน
3. ภาคเอกชน 60 คน
4. องค์กรภาคประชาสังคม 50 คน
5. วิทยากร 20 คน
5. ประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วม 50 คน
6. สื่อมวลชน 20 คน
รวมผู้เข้าร่วมสมัชชา  700 คน


กำหนดการและรายละเอียด

เอกสารประกอบการประชุม

บันทึกภาพและวิดีโอ