กำหนดการสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2559

วันที่/เวลา

เนื้อหา

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559

08:00 – 08:45 น.

ลงทะเบียนชี้แจงวัตถุประสงค์ และกำหนดการ

08:45 – 09:00 น.

โมชั่นกราฟฟิค สยามที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

09:00 – 09:30 น.

สถานภาพความมั่นคงทางอาหาร 2559

โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)

09.30 – 09:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

09.45 - 10.30 น.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 : เกษตรกรรม อาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย คุณลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10.30 - 11.00 น.

มาตรฐานบังคับ : ส่งเสริมหรือบั่นทอนเกษตรอินทรีย์

โดย คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล มูลนิธิสายใยแผ่นดิน GREEN NET

11.00 - 12.30 น.

เขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนข้ามชาติ และผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร

 • เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย ดร.สมนึก จงมีวศิน เครือข่ายเปลี่ยนตะวันออก
 • การลงทุนสวนกล้วยจีน โดย คุณสายัณน์ ข้ามหนึ่ง สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
 • การค้าผลไม้โดยกลุ่มทุนจีนในภาคตะวันออก โดย คุณธีระ วงษ์เจริญ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.กฤษฎา บุญชัย

12:30 – 13:30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 -14.15 น.

ผลการศึกษาความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน

โดย คุณเกียรติศักดิ์ ยั่งยืน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

14:15 – 14:30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 - 17.00 น.

เผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความท้าทายแห่งอนาคต

 • อาจารย์ศุภกร ชินวรรโณ  ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • คุณชุติมา น้อยนารถ  กลุ่มเกษตรยั่งยืนคลองจินดาจังหวัดนครปฐม
 • คุณดาวเรือง พืชผล   เครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคอีสาน

ดำเนินการโดย คุณสุภา ใยเมือง  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

 

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559

9.00 -10.30 น.

นโยบายประชารัฐภาคเกษตรและชุมชน : ประชาชนอยู่ตรงไหน?

 • ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
 • คุณอุบล อยู่หว้า  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
 • คุณพรณรง ปั้นทอง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ จ.อำนาจเจริญ

ดำเนินรายการ โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

10:30 – 11:00 น.

แนะนำผลิตภัณฑ์จากข้าว และรับประทานอาหารว่าง

แนะนำโดย ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11:00 – 12:30 น.

ถอดบทเรียนต้นแบบตลาดทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

 • คุณอรุษ นวราช ตลาดสุขใจ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม
 • คุณเดชา เปรมฤดีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี - ตลาดเขียวขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • คุณรังสรรค์ เดชพลมาศ ประธานเครือข่ายตลาดเขียวจังหวัดมหาสารคาม

ดำเนินรายการโดย คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา กินเปลี่ยนโลก

12:30 – 13:30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.30 น.

ข้อเสนอ “สยามยั่งยืนและเป็นธรรม” ในการสร้างความมั่นคงอาหารของชุมชนและสังคมไทย

นำเสนอโดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี และ ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ โดย

 • รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา กินเปลี่ยนโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.02-9853838,โทรสาร 02-9853836
อีเมล์ info@biothai.net