เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

ตลาดทางเลือกเพื่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและความมั่นคงทางอาหาร

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียน ดาวน์โหลด
ตลาดสีเขียว ตลาดทางเลือก ฝ่ายข้อมูล
มูลนิธิชีววิถี
สภานภาพความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561 วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
ทบทวนแนวความคิด สถานะ บทเรียน และความสำคัญของตลาดทางเลือกต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและความมั่นคงทางอาหาร กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
“ตลาดทางเลือก” การสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น “ความมั่นคงทางด้านอาหาร” อนาคตของประเทศไทย !!!  สุเมธ ปานจำลอง
แนวคิดด้านตลาด พูลเพ็ชร สีเหลืองอ่อน

 

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียน ดาวน์โหลด

​นำเสนอผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียน

เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน

ประสบการณ์และบทเรียนการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะโครงการเด็กไทยแก้มใส

จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี
การประมวลองค์ความรู้ การดำเนินงานตามรอยพระยุคงบาล พัฒนาด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็ก เพลินพิศ หาญเจริญวนะภูษิต
กรณีศึกษาความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียน พื้นที่ภาคเหนือ ธนพร ศรีสุขใส
โรงเรียนกินได้ ทองทิพย์ ภูมิวงศ์
โครงการกระบวนการพัฒนาละคร
เชฟจิ๋วกินเปลี่ยนโลก
ศศิธร คำฤทธิ์
ทบทวนนโยบายอาหารโรงเรียนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในต่างประเทศ แอน สุข
ข้อเสนอการจัดการอาหารโรงเรียนให้มีความปลอดภัย มารุต จาติเกตุ
ข้อเสนอทางนโยบายการจัดการอาหารเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารในโรงเรียน วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ


 

สอบถามเอกสารประกอบ/แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร
e-mail : info@biothai.net หรือ โทรศัพท์ 02-9853838