เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2562

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียน ดาวน์โหลด
สภานภาพความมั่นคงทางอาหาร ปี 2562 วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
การค้าอาหารในอนาคตอันใกล้ กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
ตลาดสด ตลาดนัด ความสำคัญต่อปากท้องของคนไทย เปรมกมล ภูแก้ว
บทบาทห้างค้าปลีกในประเทศไทยต่อการตลาดอาหารและการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร ธีรวิทย์ ชัยณรงค์โสภณ
สรุปประเด็น ตลาด และการตลาด กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา

 

สอบถามเอกสารประกอบ/แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร

e-mail : info@biothai.net หรือ โทรศัพท์ 02-9853838