สมัชชาความมั่นคงทางอาหารประจําปี 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-09.20 น.

เปิดการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2563

ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์

คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 และประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.20 - 12.00 น.

ความมั่นคงทางอาหารเพื่อรับมือภาวะวิกฤติหลังโควิด-19

- การวิเคราะห์และเสนอฉากทัศน์ความมั่นคงทางอาหารหลังโควิด-19  

 1. ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงิน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 2. รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BioThai)
 4. คุณไพศาล เจียนศิริจินดา ประธานมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จังหวัดนครสวรรค์

ดำเนินรายการโดย คุณจักรชัย โฉมทองดี  ผู้จัดการด้านนโยบายและรณรงค์ องค์การอ็อกแฟม (เกรท บริเตน)

12.00 - 13.00 น.

 พัก/อาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

ปฏิบัติการสร้างสังคมความมั่นคงทางอาหาร โปรเจค COVID-19 (การสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ)

- เมืองผลิตอาหาร

 1. คุณสุภา ใยเมือง  ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) 
 2. ผศ.ดร.ปิยพงษ์​ บุษบงก์  อาจารย์สถาบันนโยบายสาธารณะ​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดำเนินรายการโดย คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี 

14.00 -15.00 น.

- การสร้างเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหาร : ความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนเมืองและแรงงาน

 1. คุณนพดล มั่นศักดิ์ เครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์
 2. คุณจะเด็จ  เชาวน์วิไล มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
 3. คุณอุบล  อยู่หว้า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธร
 4. คุณสามารถ สะกวี ครัวใบโหนด จังหวัดสงขลา

ดำเนินรายการโดย คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี 

15.00 - 16.30 น.

- เศรษฐกิจผักยืนต้นในระบบเกษตรนิเวศ

 1. คุณพลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
 2. คุณปราโมทย์ ชีวทรรศน์ โครงการผักยืนต้นและตลาดเขียวท้องถิ่น อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  
 3. คุณณิวุฒิ หลายเจริญโชคชัย โครงการฟื้นฟูสวนยกร่องรับมือภัยพิบัติ มูลนิธิชีววิถี (BioThai)

ดำเนินรายการโดย คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี 

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น.

นโยบายปกป้อง ฟื้นฟูความมั่นคงทางอาหารหลังวิกฤติ

CPTTP กับความมั่นคงด้านอาหาร

 1. ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 2. คุณดาวเรือง พืชผล เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธร

ดำเนินรายการโดย คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี 

12.00 - 13.00 น.

พัก/อาหารกลางวัน

13.00 - 15.30 น.

ปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร

 1. ดร.สมนึก จงมีวศิน  นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EEC Watch
 2. คุณไครียะห์ ระหมันยะ กลุ่มเด็กรักษ์หาดสวนกง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
 3. คุณพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ดำเนินรายการโดย ดร.กฤษฎา บุญชัย ผู้อำนวยการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

15.30 - 16.30 น.

ข้อเสนอต่อรัฐบาลในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

1. ตัวแทนเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ*

2. คุณสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) 

3. คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BioThai)

ดำเนินรายการโดย ดร.กฤษฎา บุญชัย ผู้อำนวยการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

 

 

เอกสารและวิดีโอประกอบ

เนื้อหา

เอกสาร

ความมั่นคงทางอาหารเพื่อรับมือภาวะวิกฤติหลังโควิด-19

วิดีโอคลิป
เอกสารนำเสนอ

ผู้ประสานงาน : พรพิมล สิงหเสม
โทร.02-985-3838, 086-883-3435โทรสาร 02-985-3836 อีเมล์ pornpimon@biothai.net