เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียน ดาวน์โหลด วิดีโอบันทึก

การวิเคราะห์และเสนอฉากทัศน์ความมั่นคงทางอาหารหลังโควิด-19   

ความมั่นคงทางอาหารหลังวิกฤตโควิด-19 ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์
ผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ต่อคนจนเมืองและชุมชนเกษตรกรรายย่อย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง 
ปฏิบัติการสร้างสังคมความมั่นคงทางอาหาร โปรเจค COVID-19 (การสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ)

​เมืองผลิตอาหาร 

คุณสุภา ใยเมือง  

การสร้างเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหาร : ความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนเมืองและแรงงาน

คุณจะเด็จ  เชาวน์วิไล 

เศรษฐกิจผักยืนต้นในระบบเกษตรนิเวศ 

ณิวุฒิ หลายเจริญโชคชัย

 

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียน ดาวน์โหลด วิดีโอบันทึก

การปกป้องพื้นที่ผลิตอาหาร

การปกป้องความมั่นคงทางด้านอาหาร คือ สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ดร.สมนึก จงมีวศิน

ความมั่นคงทางอาหารพื้นที่ชายฝั่งทะเลจะนะ

ไครียะห์ ระหมันยะ  

 

สอบถามเอกสารประกอบ/แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร
e-mail : info@biothai.net หรือ โทรศัพท์ 02-9853838