ประเทศไทยมีการเลี้ยงสัตว์สำคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ไก่ หมู โคเนื้อ โคนม ควาย เป็ด แพะ และแกะ รวมกันปีละประมาณ 505 ล้านตัว ผลิตมูลสัตว์ได้ประมาณ 34 ล้านตัน/ปี

มูลสัตว์เหล่านี้เป็นแหล่งอาหารพืชสำคัญ ซึ่งเมื่อนำมาคำนวณปริมาณของธาตุอาหารหลักในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ ได้แก่ ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส (P2O5) โปแตสเซี่ยม (K2O) จากมูลสัตว์ที่สัตว์แต่ละตัวขับถ่ายในช่วง 1 ปี โดยเปรียบเทียบกับราคาของธาตุอาหารหลักของปุ๋ยเคมีที่ประเทศไทยนำเข้าเมื่อปี 2564 พบว่า ในแต่ละปี มูลสัตว์จากปศุสัตว์หลัก 8 ชนิดนั้น ผลิตปุ๋ยไนโตรเจนได้มากถึง 924,632 ตัน 412,434 ตัน และ 653,683 ตัน ตามลำดับ

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณปุ๋ยเคมีนำเข้าในแต่ละปีแล้ว ปริมาณปุ๋ยที่ผลิตจากมูลสัตว์นั้น สามารถทดแทนปุ๋ยไนโตรเจนได้มากถึง 70% ครึ่งหนึ่งของปุ๋ยฟอสฟอรัส และเกินพอสำหรับปุ๋ยโปตัสเซี่ยม