เห็ดที่เรารู้จักนั้นส่วนใหญ่เป็นเห็ดที่ไม่มีพิษ โดยจากการประมาณการคาดว่ามีประมาณ 2% (Joseph Jankovic,2022) หรืออย่างมาก 5% (Fred F. Ferri, 2022) ที่เป็นเห็ดพิษ

เห็ดเกือบทั้งหมดจึงเป็นเห็ดที่เป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

แต่เพื่อความไม่ประมาท หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ “เห็ดพิษ” ที่มักเข้าใจผิดนำมาบริโภคเพราะมีลักษณะคล้ายกับ “เห็ดกินได้” มากและนำข้อมูลดังกล่าวมาเรียบเรียงและนำเสนอใหม่ เชิญชวนช่วยกันแชร์ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเห็ดอย่างปลอดภัย เพื่อช่วยกันรักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเห็ดรา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในระบบนิเวศเกษตรของเรา