ชุดดินในประเทศไทย 142 ชุดดิน ครอบคลุมภาคเหนือ กลาง อีสาน ตะวันออก และใต้นี้ เป็นงานศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจแหล่งกำเนิด และลักษณะของชุดดินต่างๆ ทั้งเพื่อเกษตรกรรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ควรทราบว่าแม้ดินประเภทต่างๆจะระบุการใช้ประโยชน์เอาไว้เบื้องต้น จากการสำรวจการใช้ประโยชน์จริง แต่ดินเหล่านี้ยังสามารถปรับปรุงและฟื้นฟูเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมากกว่าที่ได้กล่าวไว้ ดังที่เราเห็นการใช้ประโยชน์จากดินน้ำท่วมถึงในภาคกลาง ยกร่องเป็นสวนไม้ผลผสมผสาน การฟื้นฟูคุณภาพดินที่มีหน้าดินตื้นในภาคใต้ ตะวันออก หรือภาคอีสานในการปลูกไม้ผล หรือระบบวนเกษตรในพื้นที่สูงภาคเหนือ เป็นต้น

ดาวน์โหลดชุดดินทั้งหมด ใน รูปแบบ PDF File ได้ด้านล่าง