พื้นที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลที่มีความสำคัญต่อการประมงของโลกมากที่สุด อยู่ในบริเวณอ่าวไทยและหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงตอนบนของออสเตรเลียนี่เอง

โดยแผนที่แสดงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนี้ แสดงการกระจายตัวของปลาทะเล และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความสำคัญในการทำประมงในเชิงพาณิชย์จำนวน 1,066 รายการจากทั่วโลก

โดยพื้นที่บนแผนที่ที่มีสีสว่าง (สีส้ม/เหลือง) จะเป็นบริเวณที่มีสายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า (ความอุดมสมบูรณ์ของสายพันธุ์สูงกว่า) ในขณะที่พื้นที่สีเข้มกว่า (สีม่วง) เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนสายพันธุ์น้อยกว่า (ความอุดมสมบูรณ์ของสายพันธุ์น้อยกว่า)

พื้นที่ชายฝั่งทะเลในบริเวณดังกล่าว ยังประกอบไปด้วยระบบนิเวศทางทะเลที่ใหญ่ที่สุด เช่น แนวปะการัง ป่าชายเลน และแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์ทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และทางนิเวศวิทยา อีกด้วย