ไบโอไทยพบการจดสิทธิบัตรกระท่อมของญี่ปุ่นได้ใช้งานวิจัยร่วมที่ทำกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 15 งานวิจัย โดยมีหลักฐานยืนยันจากเอกสารของมหาวิทยาลัยชิบะว่า ใช้กระท่อมของไทยในการวิจัยอย่างชัดเจน

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ(CBD)ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 1993 เป็นต้นมา การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(Prior Informed Concent) มีความตกลงร่วมกัน (Mutually Agreed Terms) และมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม (Fair and Equitable Sharing of Benefits)

ญี่ปุ่นได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาซึ่งมีผลผูกพันต่อรัฐภาคีนี้ตั้งแต่ปี 1993 ส่วนไทยได้ให้สัตยาบันในปี 2003 ดังนั้นการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรไทยต้องเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าว

ไบโอไทยพบว่า คณะนักวิจัยจากญี่ปุ่น ซึ่งนำโดย Hiromitsu Takayama มีความร่วมมือในการวิจัยในกระท่อมร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมานานนับตั้งแต่ปี 1994 เป็นต้นมา โดยมีงานวิจัยที่ Takayama ทำงานวิจัยเรื่องกระท่อมร่วมกับนักวิจัยไทยนั้นมีอย่างน้อยถึง 15 งานวิจัยระหว่างปี 1994-2007 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. Ponglux, D., Wongseripipatana, S., Takayama, H., Kikuchi, M., Kurihara, M., Kitajima, M., Aimi, N., and Sakai, S. 1994. A new indole alkaloid, 7α-hydroxy-7H-mitragynine, from Mitragyna speciosa in Thailand. Planta Medica 60: 580–81.
 2. Takayama, H., Kurihara, M., Subhadhirasakul, S., Kitajima, M., Aimi, N., and Sakai, S. 1996. Stereochemical assignment of pseudoindoxyl alkaloids. Heterocycles 42: 87–92.
 3. Matsumoto, K., Mizowaki, M., Suchitra, T., Takayama, H., Sakai, S., Aimi, N. and Watanabe, H. 1996a. Antinociceptive action of mitragynine in mice:Evidence for the involvement of supraspinal opioid receptors. Life Sci 59: 1149–55.
 4. Matsumoto, K., Mizowaki, M., Suchitra, T., Murakami, Y., Takayama, H., Sakai, S. Aimi, N. and Watanabe, H. 1996b. Central antinociceptive effects of mitragynine in mice: Contribution of descending noradrenergic and serotonergic systems. Eur J Pharmacol 317: 75–81.
 5. Tohda, M., Thongpraditchote, S., Matsumoto, K., Murakami, Y., Sakai, S., Aimi, N., Takayama, H., Tongroach, P., and Watanabe, H. 1997. Effects of mitragynine on cAMP formation mediated by δ-opiate receptors in NG108-15 cells. Biol Pharm Bull 20: 338–40.
 6. Thongpradichote, S., Matsumoto, K., Tohda, M., Takayama, H., Aimi, N., Sakai, S. and Watanabe, H. 1998. Identification of opioid receptor subtypes in antinociceptive actions of supraspinally administered mitragynine in mice. Life Sci 62: 1371–78
 7. Watanabe, K., Yano, S., Horie, S., Yamamoto, L.T., Takayama, H., Aimi, N., Sakai, S., Ponglux, D., Tongroach, P., Shan, J., and Pang, P.K.T. 1999.Pharmacological properties of some structurally related indole alkaloids contained in the Asian herbal medicines, hirsutine and mitragynine, with special reference to their Ca2+ antagonistic and opioid-like effects. In Pharmacological Research on Traditional Herbal Medicines, Watanabe H., and Shibuya, T. (eds), 163-77. Amsterdam: Harwood Academic Publishers.
 8. Yamamoto, L.T., Horie, S., Takayama, H., Aimi, N., Sakai, S., Yano, S., Shan, J., Pang, P.K.T., Ponglux, D., and Watanabe, K. 1999. Opioid receptor agonistic characteristics of mitragynine pseudoindoxyl in comparison with mitragynine derived from Thai medicinal plant Mitragyna speciosa. Gen Pharmacol 33: 73–81.
 9. Takayama, H., Ishikawa, H., Kurihara, M., Kitajima, M., Aimi, N., Ponglux, D.,Koyama, F., Matsumoto, K., Moriyama, T., Yamamoto, L.T., Watanabe, K.,Murayama, T., and Horie, S. 2002a. Studies on the synthesis and opioid agonisticactivities of mitragynine-related indole alkaloids: Discovery of opioid agonists structurally different from other opioid ligands. J Med Chem 45: 1949–56.
 10. Matsumoto, K., Horie, S., Ishikawa, H., Takayama, H., Aimi, N., Ponglux, D.and Watanabe, K. 2004. Antinociceptive effect of 7-hydroxymitragynine in mice: Discovery of an orally active opioid analgesic from the Thai medicinal herb Mitragyna speciosa. Life Sci 74: 2143–55.
 11. Matsumoto, K., Horie, S., Takayama, H., Ishikawa, H., Aimi, N., Ponglux, D.,Murayama, T., and Watanabe, K. 2005a. Antinociception, tolerance and withdrawal symptoms induced by 7-hydroxymitragynine, an alkaloid from the Thai medicinal herb Mitragyna speciosa. Life Sci 78: 2–7.
 12. Matsumoto, K., Yamamoto, L.T., Watanabe, K., Yano, S., Shan, J., Pang, P.K.T., Ponglux, D., Takayama, H., and Horie, S. 2005b. Inhibitory effect of mitragynine, an analgesic alkaloid from Thai herbal medicine, on neurogenic contraction of the vas deferens. Life Sci 78: 187–94.
 13. Matsumoto, K., Hatori, Y., Murayama, T., Tashima, K., Wongseripipatana, S.,Misawa, K., Kitajima, M., Takayama, H., and Horie, S. 2006a. Involvement of μ-opioid receptors in antinociception and inhibition of gastrointestinal transit induced by 7-hydroxymitragynine, isolated from Thai herbal medicine Mitragyna speciosa. Eur J Pharmacol 549: 63–70.
 14. Matsumoto, K., Takayama, H., Ishikawa, H., Aimi, N., Ponglux, D., Watanabe, K., and Horie S. 2006b. Partial agonistic effect of 9-hydroxycorynantheidine on μ-opioid receptor in the guinea-pig ileum. Life Sci 78: 2265–71.
 15. Kitajima, M., Nakayama, T., Kogure, N., Wongseripipatana, S. and Takayama, H.2007. New heteroyohimbine-type oxindole alkaloid from the leaves of Thai Mitragyna hirsute. J Nat Med 61: 192–5.

นอกเหนือจากงานวิจัยร่วมดังกล่าวแล้ว ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยชิบะเองที่ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการวิจัยร่วมกับนักวิจัยไทยว่า กระท่อมที่ใช้ในการวิจัยนั้นได้จาก “กระท่อมที่ปลูกในประเทศไทย” ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน The Chiba University International Collaborative Research ปี 2007 (ดาวน์โหลดได้จาก http://www.chiba-u.ac.jp/e/research/collaborative/files/collaboration_re…) ที่ระบุว่างานวิจัยร่วมดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

 1. งานวิจัยเกี่ยวกับ Chemical and pharmacological studies on the analgesic alkaloids in the rubiaceous plant, Mitragyna speciosa, growing inThailand รับผิดชอบโดย Professor Hiromitsu Takayama , Graduate School of Pharmaceutical Sciences และผู้รับผิดชอบของไทยคือ Associate Professor Dhavadee Ponglux โดยเริ่มต้นวิจัยในปี 2005
 2. งานวิจัยเกี่ยวกับ Chemical studies on the alkaloids in the rubiaceous plant, Mitragyna hirsuta, growing in Thailand รับผิดชอบโดย Professor Hiromitsu Takayama, Graduate School of Pharmaceutical Sciences และผู้ร่วมงานฝ่ายไทยคือ Assistant Professor Sumphan Wongseripipatana โดยเริ่มดำเนินการในปี 2007

ยังมีหลักฐานอื่นอีกที่เขียนโดย Takayama เองที่ตีพิมพ์ในวารสาร Chem. Pharm. Bull. 52(8) 916—928 (2004) เรื่อง Chemistry and Pharmacology of Analgesic Indole Alkaloids from the Rubiaceous Plant, Mitragyna speciosa ว่า ตัวอย่างในการค้นหาสารสกัดจากกระท่อมนั้นได้จาก “ต้นกระท่อมซึ่งปลูกอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (หน้า 916)

นี่คือหลักฐานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการ เพื่อให้บริษัทมหาวิทยาลัยชิบะ และมหาวิทยาลัยโจไซ ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศและกฎหมายของไทยเอง

https://www.facebook.com/biothai.net/photos/a.467826533255873/1181113648593821/

ที่มา: BIOTHAI Facebook