นับเป็นเวลากว่า 82 ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และกว่า 53 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการบริหารประเทศที่เต็มด้วยการเอื้อประโยชน์ให้แก่นักการเมือง ชนชั้นนำ ผู้มีอำนาจรัฐ ได้สร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม และความไม่เป็นธรรมในจัดสรรทรัพยากรให้ประชาชนทั้งแผ่นดิน โดยเฉพาะนโยบายการจัดการที่ดินที่ผู้มีอำนาจส่วนน้อยสามารถเข้าถึงการถือครองที่ดินอย่างเสรี กีดกันคนยากจนคนส่วนใหญ่ของชาติไม่สามารถเข้าถึงการครองที่ดินได้ กลายเป็นผู้ไม่มีความมั่นคงที่ดิน คนจน ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ทำกินเพียงพอ

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการที่ดินของรัฐที่ไม่ธรรม ทั้งที่ดินที่ทำกินในเขตป่าและนอกเขตป่า ได้ร่วมกลุ่มสร้างพลังอำนาจการต่อรองเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือวิถีอื่น ลงมาแก้ไขปัญหาของประชาชน ทั้งปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดกระจายการถือครองที่ดิน

ภายใต้การบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาคุมอำนาจการปกครองนับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติสุข ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกฝ่ายนั้น

เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ รวมทั้ง สกน.ได้ยื่นหนังสือเพื่อให้คณะ คสช. และรัฐบาล ผู้มีอำนาจรัฐในปัจจุบัน เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ แต่การแก้ปัญหาไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ขณะเดียวกัน แผนแม่บทป่าไม้ของ คสช.ได้สร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากให้คนที่อยู่ในเขตป่าในพื้นที่ภาคเหนือจนไม่สามารถดำรงชีพอย่างปกติสุขได้

สกน.ในนามของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการที่ดินของรัฐ เราขอประกาศเดินเท้าทางไกลรณรงค์ “ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย” เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลในปัจจุบัน เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ ทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ ออกกฎหมายปฎิรูปที่ดินเพื่อคนจน 4 ฉบับโดยเร็ว

ภายใต้คำประกาศดังกล่าว เราขอยืนยันในจุดยืนของภาคประชาชนที่พร้อมทุ่มเทกายใจรณรงค์เรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรม และพร้อมเจรจากับรัฐบาลเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขในที่สุด

ด้วยความสมานฉันท์และศรัทธาในพลังประชาชน

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ / ๙ กันยายน ๒๕๕๗ / หน้าพระธาตุครูบาศรีวิชัยลานวัดสวนดอก

ที่มา: พลิ้กฟ้นผืนดินไทย