องค์กรภาคีเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน 32 องค์กร ออกจดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. และให้สนช.ยุติการพิจารณากฏหมายทุกฉบับ

มหาสารคาม/ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม องค์กรภาคีเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน 32 องค์กร ออกจดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. และให้สนช.ยุติการพิจารณากฏหมายทุกฉบับ

ภายหลังจากที่ สนช. ได้เลื่อนการพิจารณา พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ไปเป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 หลังได้รับกระแสคัดค้านจากชาวนา เกษตรกร นักวิชาการ และผู้คนหลายฝ่าย องค์กรภาคีเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน 32 องค์กร ได้จัดเวทีหารือในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกัน ที่สถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในเวทีมีการวิเคราะห์ พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ…. ซึ่งมีการประเมินสถานการณ์ และได้กำหนดท่าที โดยมีความเห็นร่วมกัน ดังต่อไปนี้

พ.ร.บ.ในบางมาตราเป็นการเปิดช่องให้กับการผูกขาดปัจจัยการผลิตของผู้มีอำนาจทางการเงิน ผู้มีอำนาจทางการผลิต และเปิดช่องทางให้ราชการใช้อำนาจโดยปราศจากการถ่วงดุล แม้ พ.ร.บ. ข้าวจะมีที่ส่วนดี และส่วนที่จะนำสู่ผลกระทบในหลายฝ่าย การสร้างข้อจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ที่ขาดการถ่วงดุล ในที่สุดก็จะนำพาประเทศเข้าสู่ภาวะสร้างความเหลื่อมล้ำซ้ำเติมสังคมที่เป็นอยู่ ที่หลายฝ่ายพยายามแก้ไขอยู่ในขณะนี้

กรณี พ.ร.บ. ข้าว ยังมีมาตราอื่นๆ ที่ยังเป็นช่องว่างในทางการปฏิบัติ และ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีฐานะเป็นกฎหมายอาญามีโทษทั้งจำทั้งปรับมีโทษสูง เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การเงิน ให้อำนาจในการจัดการข้าวให้อยู่ในมือของราชการเป็นหลักแบบเบ็ดเสร็จ ในขณะเดียวกันก็บีบให้กระบวนการผลิตข้าวของชาวนาให้เข้ามาอยู่ในกรอบเกณฑ์ที่คณะกรรมการและรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนด เป็นการจำกัดเสรีภาพทางการผลิตของเกษตรกรและชาวนาอย่างชัดเจน ด้วยการจำกัดพื้นที่ด้วยเขตศักยภาพเพื่อสร้างโซนนิ่งของการผลิตข้าว

การที่ สนช. จะพิจารณากฏหมายสำคัญในห้วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้ง จึงสมมุติฐานได้ว่า สนช. มีความรีบร้อน เร่งรัดที่จะพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง โดยอาศัยช่วงที่รัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านคอยตรวจสอบและถ่วงดุล จึงส่งผลให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ เป็นที่กังวลจากสังคมในความไม่โปร่งใสต่อการเสนอกฎหมายที่สำคัญของชาติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของเกษตรกร ชาวนา กว่า 30 ล้านคน จำต้องมีความรอบครอบ ตรวจสอบ ถ่วงดุล มีธรรมาภิบาล บูรณาการให้เกิดภูมิคุ้มกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
องค์กรภาคีเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน 31 องค์กร จึงมีข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ดังนี้

1) ให้ยกเลิกการเสนอ พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ……
2) ให้ สนช.ยุติการพิจารณากฏหมายทุกฉบับ

หากไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอนี้ องค์กรภาคีเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน 32 องค์กร จะเคลื่อนไหว คัดค้าน และล้มกฏหมายทุกฉบับที่ออกโดย สนช.ในห้วงรัฐบาลนี้

องค์กรภาคีเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน 32 องค์กร
1) เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคอีสาน 20 จังหวัด
2) คณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคอีสาน
3) ขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน
4) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
5) เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์
6) เครือข่ายตลาดเขียวจังหวัดขอนแก่น
7) เครือข่ายตลาดเขียวจังหวัดมหาสารคาม
8) เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน
9) สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
10) กลุ่มวิสาหกิจเมล็ดพันธุ์ภาคอีสาน
11) เครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง จังหวัดเลย
12) สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้
13) วิสาหกิจการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ครบวงจรจังหวัดร้อยเอ็ด
14) เครือข่ายพลเมืองอาสาบ้านเป็ด ขอนแก่น
15) เครือข่ายเกษตรอินทรีย์หนองบัวลำภู
16) เครือข่ายอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
17) สถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน
18) เครือข่ายโคกผักกูด-โป่งแดง จังหวัดมหาสารคาม
19) เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
20) เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
21) เครือข่ายศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน จังหวัดหนองบัวลำภู
22) เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคอีสาน
23) เครือข่ายแม่หญิงภาคอีสาน
24) กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กรรมพื้นบ้าน ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
25) เครือข่ายที่ดินภาคอีสาน
26) สมาพันธ์เครือข่ายเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคอีสาน
27) มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศ จังหวัดสุรินทร์
28) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.)
29) สมาคมเครือข่ายชาวนาชาวไร่ภาคอีสาน
30) สมาพันธ์เครือข่ายเด็กและเยาวชนเมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ
31) กลุ่มวิสาหกิจอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
32) สมาคมคนทามจังหวัดศรีสะเกษ

ร่าง พรบ.ข้าว ปี 2562

ที่มา: เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก