บนโลกนี้มีเกษตรกรประมาณ 8,100 ล้านคน เป็นผู้บริโภคประมาณ 7,500 ล้านคน แต่ระบบเกษตรกรรมและอาหารนี้อยู่ในมือใครกันแน่ ?

สงครามการแบนสารพิษของประเทศที่ผ่านมาตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปีนี้ ที่จริงเป็นสงครามระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรจริงๆหรือ ?

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ ปุ๋ยเคมี และอาหารสัตว์ของโลกอยู่ในมือของบริษัทไม่กี่แห่ง ในขณะที่ในอีกปลายด้านหนึ่งของห่วงโซ่ระบบอาหารก็มีแนวโน้มรวมศูนย์มากยิ่งขึ้นทุกที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย

ที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นคือการรวมศูนย์ของบริษัทไม่กี่แห่งตลอดสายของห่วงโซ่ ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต การผลิต การแปรรูป จนถึงค้าปลีก ของระบบนี้

การวิเคราะห์เพื่อแลเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างตลอดสายนี้ อาจทำให้เราเห็นทางออกข้างหน้าของปัญหาหนี้สินและความยากจนของเกษตรกร ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ อาหารแพงแต่ไม่ปลอดภัย ภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกิน (Double burden of malnutrition) และโรคร้ายที่มีสาเหตุมาจากอาหาร
ไม่มากก็น้อย

ที่มา