ปุ๋ยเคมีกำลังมีราคาพุ่งขึ้น ในระดับที่น่ากังวล แต่ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีในระบบเกษตรกรรมไทยนั้นมีมากกว่านั้น

นักวิจัยในสถาบันวิจัยด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การเกษตร และสิ่งแวดล้อม นำโดย David Wüpper จาก ETH Zurich และคณะรวม 5 คนจาก Wageningen University เนเธอร์แลนด์ , Colorado State University และ UC Berkeley สหรัฐ พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลก ประเทศไทย เม็กซิโก โคลอมเบีย บราซิล และจีน มีการใช้ปุ๋ยมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้รับและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้ปุ๋ย

เมื่อวัดประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน (NUE) พบว่า ประเทศไทยมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 38.22% ซึ่งหมายความว่าไนโตรเจนในรูปปุ๋ยเคมีนั้นสามารถแปลงเป็นไนโตรเจนในรูปแบบผลผลิตเพียง 38.22% เท่านั้น ส่วนที่เกินกลายเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
(ดูข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน)

อย่างไรก็ตาม โดยเหตุที่การวัดประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยนั้นย่อมแตกต่างไปตามลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ เช่น ลักษณะและคุณภาพของดินเป็นต้น ดังนั้นนักวิจัยจึงใช้วิธีการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและผลผลิตที่ได้รับกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีลักษณะดินและการปลูกพืชใกล้เคียงกัน เพื่อชี้ให้เห็นปัญหาการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกินไป

โดยประเทศที่ถูกระบายด้วยโทนสีไล่จากเหลือง ส้ม และแดง คือประเทศที่มีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินกว่าผลผลิตที่ได้รับจากการเปรียบเทียบดังกล่าว โดยประเทศไทยถูกจัดกลุ่มอยู่ในประเทศที่มีปัญหามากที่สุด เช่นเดียวกับอีก 4 ประเทศ ดังแผนภาพ

คณะนักวิจัยระบุว่า ประเทศต่างๆที่มีปัญหานี้สามารถลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนได้มากถึง 35% โดยผลผลิตทางการเกษตรจะไม่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีลักษณะเดียวกัน

สภาวะที่ปุ๋ยมีราคาแพง ควรทำให้ประเทศไทยกลับมาทบทวนการผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งกว่าที่เป็นอยู่

อ่านบทความ Countries influence the trade-off between crop yields and nitrogen pollution ที่ตีพิมพ์ใน The Nature