วันที่ 23 ก.พ 2557 รายการเรื่อง“ผลกระทบการถือครองที่ดินในวิกฤติโครงการจำนำข้าว” สถานการณ์ถือครองที่ดินในปัจจุบันคือ เจ้าของที่ดินเอาที่ดินคืน ในขณะที่ชาวนาเองยังไม่มีความรู้เรื่องพรบ.การเช่าที่นา  ชาวนาในระบบชลประทานทำนาเยอะหนี้สินเยอะ ที่ดินหลุดมือ   ชาวนาที่ทำนาในระบบชลประทานต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 6,000 กว่าบาทต่อไร่ ชาวนาภาคกลางต้องซื้อข้าวกิน เพราะข้าวที่ปลูกมีคุณภาพต่ำใช้สารเคมีปริมาณมาก  ชาวนามีหนี้สินประมาณ600,000 บาทต่อครัวเรือน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีรายได้ทางเดียวแต่ต้องจ่ายทุกทาง

และมีความเห็นเพิ่มเติมจากคุณเดชา ศิริภัทร (มีประสบการณ์ทำงานกับชาวนามากว่า 30 ปี) ให้ความเห็นว่าในปี2558 ชาวนาจะถูกเผาจริงเพราะAECเปิดข้าวเข้ามาโดยเสรี ต้นทุนข้าวไทยอยู่ที่ตันละ 8,000 บาท เวียดนาม 4,000 บาท พม่า เขมร ก็ต่ำกว่า ข้าวที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่พม่าและเขมร ทำนายว่าอีกไม่เกิน5 ปี เกษตรกรไทยเหลือไม่เกิน 5%ซึ่งที่ต้องดำเนินการเลยตอนนี้คือเอาข้าวไปขึ้นบัญชีเป็นสินค้าอ่อนไหวไว้ก่อน

ข้อเสนอและแนวทางการแก้ไขปัญหา  ต้องแก้ที่ต้นเหตุ โดยปัญหาเร่งด่วนต้องแก้เรื่องหนี้สิน ที่ดิน แหล่งน้ำ พันธุ์ข้าวก่อน การมีกระบวนการผลิตที่ลดต้นทุน และจัดหาที่ดินในราคาเป็นธรรมให้กับเกษตรกรและผ่อนระยะยาว เราไม่ควรเชื่อเรื่องการเลือกตั้งมากเกินไปฉะนั้นกฎหมายสารเคมี(เก็บภาษี ห้ามโฆษณา นำงบประมาณที่ได้มาตั้งกองทุน) ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าไม่เคยเข้าสภา

วันที่ 30 เม.ย57 ผลิตรายการเรื่อง “การแย่งยึดที่ดินในอาเซียนกับผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย” ในครั้งนี้มีคุณเปรมฤดี ดาวเรือง ผอ.โครงการฟื้นฟูนิเวศน์ภูมิภาคแม่น้ำโขงและคุณพงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน ประเด็นหลักในการพูดคุยได้แก่ สถานการณ์การแย่งยึดที่ดินระดับอาเชียน เชื่อมโยงกับการประชุมมหกรรมภาคประชาชนอาเซียนซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อ 21-23 มี.ค57 ที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า /วัตถุประสงค์- ผลที่เกิดขึ้นของงานศึกษาเรื่องการกว้านซื้อที่ดินในอาเซียน/ข้อเสนอและแนวทางการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์การแย่งยึดที่ดินระดับอาเชียน : การจัดงานมหกรรมภาคประชาชนอาเซียนที่ได้จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน การแย่งยึดที่ดินในที่นี้หมายรวมถึงการให้สัมปทานขนาดใหญ่ของรัฐ หรือจัดทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยสัญญานาน 79 ปี ในบางประเทศมีการแย่งยึดโดยฉับพลันลักษณะที่เหมือนกันของทุนคือไม่มีหัวใจ ใช้เงินซื้อทุกสิ่ง ทุนมีความสัมพันธ์กับรัฐอย่างแน่นแฟ้น เพื่อเข้าไปเอาที่ดินสิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนและเกษตรกรในประเทศมีความยากลำบากที่จะพูดถึงสิทธิของตนเอง มีการใช้กองกำลังในการแย่งยึดที่ดิน ด้วยการเผาทำลาย

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา : ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทำข้อมูลการแย่งยึดที่ดินของแต่ละประเทศให้ชัด ใช้ช่องทางในอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน,ศึกษาข้อกฎหมายของแต่ละประเทศเพื่อดูช่องทางการต่อสู้

ที่มา: กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นกลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน