เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายนี้ต่อรัฐสภาแล้ว คำแถลงนี้จะผูกมัดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันจับตา ร่วมกันตรวจสอบ และร่วมทวงถามว่า สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต รวมทั้งสารพิษที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ รัฐบาลนี้จะใช้เวลากี่วันเพื่อปกป้องสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังเอกสารคำแถลงต่อสภาตามนโยบายหลักข้อที่ 5.3.4 “เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว” และนโยบายเร่งด่วนข้อที่ 4 “ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพื่อนำไปสู่การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี โดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร”

https://www.facebook.com/biothai.net/photos/a.467826533255873/2424929317545575/?type=3

ที่มา: BIOTHAI Facebook