หากการปฎิวัติเขียวช่วงสงครามเย็นในทศวรรษ 1960 เป็นการริเริ่มของมูลนิธิฟอร์ดและร๊อกกี้เฟลเลอร์ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐและธนาคารโลก และการปฏิวัติเขียวครั้งที่ 2 ผ่านการผลักดันพืชจีเอ็มโอจากการขับเคลื่อนของมอนซานโต้ ซินเจนทา ดาว-ดูปองท์ เป็นต้น เราอาจกล่าวได้ว่าบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์และมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์คือผู้ทรงอิทธิพลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกเกษตรกรรมครั้งที่สาม ซึ่งอาจก่อผลกว้างขวางกว่าการปฏิวัติเกษตรกรรมครั้งก่อนหน้านี้

การเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมครั้งนี้จะมาพร้อมกับพลังอำนาจในการควบคุมข้อมูลมหาศาลทางด้านการเกษตร ดิน และภูมิอากาศ ทรัพย์สินทางปัญญาด้านพันธุกรรมและอาหารสังเคราะห์  ทัศนคติและข้อมูลพื้นฐานของผู้คนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการสานพลังร่วมกับบริษัทสารพิษ และพืชดัดแปลงพันธุกรรม เป็นต้น จะทำให้พวกเขาสามารถกำหนดระบบเกษตรกรรมและอาหาร ผ่านพฤติกรรมของเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน

อิทธิพลของเกตส์ซึ่งผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรรายใหญ่อันดับที่ 1 ของสหรัฐ  โดยการครอบครองที่ดินมหาศาล ลงทุนและร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร ผลักดันระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในฐานะองค์กรให้ทุนกับสถาบันวิจัยเกษตรกรรม และองค์กรต่างๆทั่วโลก กว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ อาจจะทำให้พวกเขาสามารถกำหนดทิศทางเกษตรกรรมขององค์กรระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยเกษตรระหว่างประเทศ (International Agriculture Research Institute) ภายใต้การกำกับของ CGIAR ( Consultative Group on International Agriculture Research Institute) ของธนาคารโลก และแม้แต่การมีอิทธิพลต่อองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น

พวกเขาให้คำสัญญาว่าการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครั้งนี้จะมุ่งไปสู่การแก้ปัญหาคนยากจน  มุ่งแก้ปัญหาโภชนาการ และขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ แต่พวกเราควรจะเชื่อถือว่ามันจะไม่เป็นคำสัญญาลมๆแล้ง จากกลุ่มคนในแวดวงเดิมๆเคยสัญญาเอาไว้ในยุคการปฏิวัติเขียวครั้งก่อนหน้านี้เช่นนั้นหรือ ?

เราจะติดตามและตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งก่อนหน้า ระหว่าง และหลังองค์การสประชาชาติจะจัดให้มีการประชุมสุดยอดว่าด้วยระบบอาหารโลกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้

+++++++++++++++
อ่านการวิเคราะห์เรื่องนี้ได้จาก
https://grain.org/en/article/6690-how-the-gates-foundation-is-driving-th…