เหตุผลสำคัญของการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราของไทยเกิดจากการ สูงขึ้นของราคายางพารา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการยางธรรมชาติที่สูงขึ้น ในขณะที่ผลผลิตมีให้ไม่เพียงพอ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเก็งกำไรของผู้ลงทุนในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากวิกฤติพลังงานจากฟอสซิล ส่งผลให้ราคายางสังเคราะห์สูงขึ้น ซึ่งกลายเป็นตัวดึงให้ราคายางธรรมชาติสูงขึ้นตามไปด้วย หลายปัจจัยดังกล่าวที่มีส่วนทำให้ราคายางธรรมชาติสูงขึ้น ล้วนตั้งอยู่บนบริบทแห่งความไม่แน่นอน ดังนั้นการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราของประเทศเสมือนหนึ่งไม่มีขอบเขตในช่วงที่ผ่านมาและในปัจจุบัน ย่อมมีความเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบต่อมิติต่างๆ ได้เสมอ เช่นปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบอันเกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านอุทกภัย และผลกระทบจากกล้ายางที่ขาดคุณภาพ โรคระบาด ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน

doc_8_6_2554_1-1-1

doc_8_6_2554_2-3.ppt