วันที่ 16 พ.ค. 2555

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลด
เอกสารประกอบหลัก ฝ่ายข้อมูล มูลนิธิชีววิถี
การแย่งชิ่งที่ดินกับความมั่นคงทางอาหารโลก Renée Vellvé
นำเสนอแผนงานอาหาร  รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์
รายงานผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มของประเทศไทย 2554-2555ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
การรวมศูนย์การกระจายอาหารกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในช่วงมหาอุทกภัย รพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ
ภัยคุกคามต่อสุขภาพจากสารเคมีเกษตร ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
สถานะของปัญหาและนโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ผศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
นโยบายการบริหารจัดการน้ำกับผลกระทบต่อเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นหาญณรงค์ เยาวเลิศ
การจัดการเมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายโรงเรียนชาวนา นพดล มั่นศักดิ์
การจัดการเมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายอิสรภาพทางพันธุกรรม อุบล อยู่หว้า
การจัดการเมล็ดพันธุ์ในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ดร.ธำรงศิลป โพธิสูง
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บุญส่ง มาตขาว
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พิษณุโลก กัลยา เนตรกัลยามิตร
นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ
ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
นโยบายรฐั ด้านสินค้าเกษตร: ความล้มเหลวของการเสรมิ สร้างศักยภาพในการแข่งขนั ของสินค้าข้าวไทย รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์
การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและอาหารดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและอาหาร ประเด็นความเป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญารศ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารระดับประเทศดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
ความมั่นคงทางอาหาร ผลการศึกษาและนโยบายในระดับชุมชนและระดับชาติสุภา ใยเมือง
ความมั่นคงทางอาหาร: ผลการศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายระดับชุมชนรศ.สพญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์

วันที่ 17 พ.ค. 2555

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลด
สรุปประเด็นในวันที่ 16 พ.ค. กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
บบบาท CPF ด้านเกษตรและอาหาร ณรงค์ เจียมใจบรรจง
บ่วงพิฆาตเกษตรกรรม  ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชกับการทำงานของชุมชน ดร.จารุวรรณ จาติเสถียร
การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์:บทเรียนจากการปฏิบัติ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์