วันที่ 16 พ.ค. 2555

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลด
เอกสารประกอบหลัก ฝ่ายข้อมูล มูลนิธิชีววิถี
การแย่งชิ่งที่ดินกับความมั่นคงทางอาหารโลก Renée Vellvé 
นำเสนอแผนงานอาหาร  รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ 
รายงานผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มของประเทศไทย 2554-2555ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 
การรวมศูนย์การกระจายอาหารกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในช่วงมหาอุทกภัย รพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ 
ภัยคุกคามต่อสุขภาพจากสารเคมีเกษตร ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 
สถานะของปัญหาและนโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ผศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง 
นโยบายการบริหารจัดการน้ำกับผลกระทบต่อเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นหาญณรงค์ เยาวเลิศ 
การจัดการเมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายโรงเรียนชาวนา นพดล มั่นศักดิ์ 
การจัดการเมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายอิสรภาพทางพันธุกรรม อุบล อยู่หว้า 
การจัดการเมล็ดพันธุ์ในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ดร.ธำรงศิลป โพธิสูง 
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บุญส่ง มาตขาว 
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พิษณุโลก กัลยา เนตรกัลยามิตร 
นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ 
ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ 
นโยบายรฐั ด้านสินค้าเกษตร: ความล้มเหลวของการเสรมิ สร้างศักยภาพในการแข่งขนั ของสินค้าข้าวไทย รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ 
การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและอาหารดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 
การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและอาหาร ประเด็นความเป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญารศ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารระดับประเทศดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ 
ความมั่นคงทางอาหาร ผลการศึกษาและนโยบายในระดับชุมชนและระดับชาติสุภา ใยเมือง 
ความมั่นคงทางอาหาร: ผลการศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายระดับชุมชนรศ.สพญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ 

วันที่ 17 พ.ค. 2555

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลด
สรุปประเด็นในวันที่ 16 พ.ค. กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา 
บบบาท CPF ด้านเกษตรและอาหาร ณรงค์ เจียมใจบรรจง 
บ่วงพิฆาตเกษตรกรรม  ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ 
ความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชกับการทำงานของชุมชน ดร.จารุวรรณ จาติเสถียร 
การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์:บทเรียนจากการปฏิบัติ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์