ภายหลังจากที่ร่างกฎหมาย Clean Energy and Security Act 2009 ของสหรัฐได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียง 219-212 ได้ก่อให้เกิดความกังวลมากขึ้นต่อปัญหาการกีดกันทางการค้าแบบใหม่โดยอ้าง เหตุผลเรื่องการแก้ไขปัญหาโลกร้อน นอกเหนือจากกฎหมายของสหรัฐ ประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรปก็กำลังจัดเตรียมกฎหมายที่จะใช้มาตรการทางการค้าโดยอ้างเหตุผล เรื่องโลกร้อนเช่นกัน ใน การเยือนอินเดียของนางคลินตัน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ผู้นำของอินเดียได้ยกประเด็นเรื่องนี้มาหารือ ส่วนทางจีนได้ให้ทางรัฐมนตรีการค้าออกมาส่งเสียงวิจารณ์มาตรการกีดกันทางการ ค้าที่อยู่ในกฎหมายของสหรัฐ สำหรับในเวทีการเจรจาจัดทำ Post 2012 Regime 

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางกลุ่ม G77 และจีนได้กล่าวถ้อยแถลงเตือนไม่ให้ประเทศที่พัฒนาแล้วใช้มาตรการกีดกันทางการค้าโดยอ้างเรื่องการแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยทางอินเดียได้มีข้อเสนอให้เพิ่มเติมเนื้อหาร่างความตกลงที่กำลังเจรจาด้วยว่า “ไม่ให้ใช้มาตรการฝ่ายเดียวที่รวมถึงมาตรการต่อต้านการนำเข้าสินค้าหรือบริการ จากประเทศกำลังพัฒนาโดยใช้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาโลกร้อน” ข้อเสนอของอินเดียได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศ รวมทั้งประเทศจีน อาร์เจนตินา บราซิล สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ซาอุดิอาระเบีย และกลุ่ม G77 +จีน ผู้แทนการค้าของประเทศกำลังพัฒนาในเวทีการประชุมขององค์การการค้าโลก ก็มีความเป็นห่วงมากขึ้นต่อประเด็นการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศ สหรัฐและประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ โดยใช้เหตุผลเรื่องโลกร้อน ทั้งนี้ ฝ่ายประเทศที่พัฒนาแล้วก็กำลังจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอให้เห็นว่าการใช้ มาตรการทางการค้าเพื่อเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีความชอบธรรม และการนำมาตรการด้านการค้ามาใช้กับเรื่องโลกร้อนเป็นสิ่งที่ทำได้ภายใต้ข้อ ยกเว้นทั่วไปของ GATT จากเหตุผลเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (ข้อ 20) 

ในฝ่ายประเทศกำลังพัฒนาโต้แย้งว่า การใช้มาตรการด้านการค้าเชื่อมโยงกับปัญหาโลกร้อนเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนายังมีระดับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่ำ แตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำมาใช้ได้ และเรียกร้องให้มีการแก้ไขความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นอุปสรรคของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อจะได้ร่วมช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อน

ในขณะที่ตามร่างกฎหมายเรื่องโลกร้อนของสหรัฐ ได้มีเนื้อหาป้องกันมิให้คณะเจรจาของสหรัฐยอมผ่อนปรนเงื่อนไขด้านการปกป้อง ทรัพย์สินทางปัญญาด้วย Martin Khor ผู้อำนวยการของ South Center ได้เรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาแล้วทบทวนการใช้มาตรการกีดกันทางค้าโดยใช้เหตุผล เรื่องโลกร้อน มิฉนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการกีดกันทางการค้าแบบใหม่

Martin Khor ได้เสนอว่าสิ่งที่ควรทำคือ ทำกติกาให้เป็นธรรม ร่างกฎหมายของสหรัฐกำลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาในเดือนนี้ ในฝ่ายวุฒิสมาชิกมีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้าน คาดว่าการผ่านกฎหมายในชั้นวุฒิสภาจะยากกว่าในชั้นสภาผู้แทนราษฎรอย่างมาก ตอนนี้ นอกจะมีเสียงคัดค้านมาจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว กลุ่มเกษตรกรได้เริ่มออกมาคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ เช่น กรณีสภาผู้ผลิตหมูแห่งชาติ ซึ่งเป็นห่วงว่าการบังคับใช้กฎหมายจะมีผลต่อการเพิ่มต้นทุนการผลิตหมูของ สหรัฐ และจะเสียเปรียบจีนและอินเดียหากไม่มีการควบคุมโดยใช้ระบบเดียวกัน อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายของวุฒิสภาจากฝ่ายเดโมแครตได้เสนอให้เพิ่มเป้าหมายการลดก๊าซมาก ขึ้นจากเดิมที่ร่างสภาผู้แทนกำหนดไว้ 17% ภายในปี 2020 เพิ่มเป็น 20% เนื่องจากเห็นว่าการปล่อยก๊าซของสหรัฐในขณะนี้ต่ำกว่าระดับในปี 2005 อยู่แล้ว 6% เพราะเศรษฐกิจหดตัว การบรรลุเป้าหมายจึงทำได้ไม่ยาก 

นับตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์การการค้าโลกในปี 1995 มีการใช้มาตรการทางการค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental-related Trade Measures) น้อยลงเนื่องจากประเทศสมาชิก WTO ระมัดระวังถึงความขัดแย้งกับกรอบกติกาของ WTO ปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการใช้มาตรการทางการค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง