แผนพัฒนาภาคใต้ และแผนพีดีพี เป็น ตัวการสำ คัญที่ทำ ลายฐานเศรษฐกิจ ทำลายฐานทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมของชาวใต้ ที่ส่วนใหญ่ทำเกษตร ประมง ท่องเที่ยวมายาวนาน ชาวมาบตาพุด ชาวบ้านแม่เมาะและ
อีกหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับแผนพัฒนาที่ไม่เป็นจริง