กำหนดการและรายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมGMOs การปนเปื้อน และการป่นปี้ของระบบเกษตรจีเอ็มโอกับผลกระทบต่อประเทศไทยผลกระทบต่อสิทธิเกษตรกรจากร่างแก้ไข พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ….ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  UPOV1991จาก GMOs สู่ UPOV1991