Jeffry Smith

ผู้อำนวยการ The Institute for Responsible Technology (IRT)

นักรณรงค์ด้านผู้บริโภคผู้เขียนเรื่อง Seeds of Deception: Exposing Industry and Government Lies about the Safety of the Genetically Engineered Foods  และ Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) นักกิจกรรมทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรมยั่งยืน และความมั่นคงทางอาหาร ผู้เขียน “ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ : มายคติ การผูกขาด และคอรับชั่นในนามของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี”