ด่วน ! นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการระหว่างประเทศจำนวน 22 คน ลงนามในจดหมายเปิดผนึกสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสภาเกษตรกรแห่งชาติและเครือข่ายต่างๆในประเทศไทยเพื่อให้ยับยั้งการทดลองและปลูกพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิด ชี้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารและมีหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก แนะประเทศไทยควรส่งเสริมการเกษตรเชิงนิเวศมากกว่าจีเอ็มโอ

ตามที่มีความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลไทยและการผลักดันของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติเพื่อดำเนินการให้มีการทดลองและปลูกพืชจีเอ็มโอเชิงพาณิชย์ในแปลงเปิด จนนำไปสู่การคัดค้านของเครือข่ายและองค์กรต่างๆเช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มูลนิธิชีววิถี กรีนพีซเซาท์อีสเอเชีย และองค์กรอื่นๆรวมกันมากกว่า 13 องค์กร โดยได้มีการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลและที่ศาลากลางจังหวัดต่างๆ รวม 11 แห่ง เช่น จังหวัดสงขลา พัทลุง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ สุรินทร์ ยโสธร ขอนแก่น มหาสารคาม และเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2557) นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการต่างประเทศที่มีชื่อเสียงจำนวน 22 คนได้ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของประชาชนในประเทศไทย นักวิชาการที่ลงชื่อในจดหมายดังกล่าว เช่น ดร.ไมเคิล แอนโทนิโอ  (Dr. Michael Antoniou) ภาควิชาการแพทย์และพันธุศาสตร์โมเลกุล คิงส์คอลเลจ ประเทสอังกฤษ  ดร.มิเชล พิมเบิร์ต (Dr. Michel Pimbert)  ผู้อำนวยการศูนย์นิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ ดร.ราช พาเทล (Dr. Raj Patel) มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ดร.จอห์น ฟาแกน (Dr. John Fagan) นักชีววิทยาโมกุล ชาวสหรัฐอเมริกา  และดร.วันทนา ศิวะ นักฟิสิกส์และนักสิ่งแวดล้อมชาวอินเดีย ที่ได้รับรางวัลโนเบลทางเลือก  (Right Livelihood Award) ในปี 1993 เป็นต้น

โดยในจดหมายได้สนับสนุนจุดยืนของสภาเกษตรกรแห่งชาติและเครือข่ายต่างๆในประเทศไทยว่า ในระหว่างที่ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าพืชจีเอ็มโอสามารถเพิ่มผลผลิต  แต่กลับมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ การผูกขาดโดยระบบสิทธิบัตร จนเกษตรกรต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ในราคาแพง อีกทั้งจะเกิดปัญหาต่อการส่งออก และกระทบต่อการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยนั้น  ให้ยุติการนำจีเอ็มเพื่อปลูกในแปลงเปิด และสนับสนุนให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแทน

ในจดหมายยังย้ำด้วยว่า เราและประชาคมวิทยาศาสตร์มีความกังวลเป็นอย่างมากหากมีการนำพืชจีเอ็มมาใช้ในประเทศไทยซึ่งเป็นทั้งประเทศที่เป็นผู้ส่งออกอาหารและเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของโลก จีเอ็มโอจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างสำคัญ เราเสนอรัฐบาลไทยให้นำเทคโนโลยีอื่นๆที่ดีกว่า เช่น การผสมพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยียีนเครื่องหมาย (marker-assisted plant breeding) และการผลิตแบบนิเวศเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาสและปัญหาความมั่นคงทางอาหารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

อนึ่ง ขณะนี้ได้มีการเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกดังกล่าวไปในหมู่นักวิชาการระหว่างประเทศ โดยเชื่อว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกนี้


จดหมายเปิดผนึกจากนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วโลกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี กรณีการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงเปิดและการอนุญาตให้ปลูกเพื่อการค้าในประเทศไทย

ตามที่รัฐบาลไทยกำลังพิจารณาเพื่ออนุญาตให้มีการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงเปิดและอนุญาตให้ปลูกเพื่อการค้านั้น ทำให้เกิดความกังวลกับกลุ่มต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สภาเกษตรกรแห่งชาติ  และองค์กรทางสังคมต่างๆ เช่น เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และมูลนิธิชีววิถี ได้ยื่นจดหมายถึงฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  โดยมีข้อเรียกร้องให้ 1) ขอให้ยับยั้งการอนุญาตให้มีการปลูกทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงเปิด จนกว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งกำหนดให้มีการชดเชยความเสียหายและรับผิดชอบกรณีที่เจ้าของหรือผู้ปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรมทำให้เกิดการปนเปื้อนทางพันธุกรรม และ 2) ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ภายใต้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรกรรมอินทรีย์  ทั้งนี้โดยให้มีตัวแทนของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และในวันเดียวกันนั้น เครือข่ายเกษตรกรและพันธมิตรยังได้ร่วมกันยื่นข้อเรียกร้องนี้ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดใน 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ มหาสารคาม ขอนแก่น ยโสธร สุรินทร์ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา  สงขลา และพัทลุง

ในฐานะนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา พวกเรามีความห่วงใยต่อประเด็นดังกล่าว และขอสนับสนุนข้อเรียกร้องขององค์กรและกลุ่มทางสังคมที่กล่าวมาข้างต้น โดยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยพิจารณารับข้อเรียกร้องทั้งสองข้อนี้ เพราะในขณะที่งานวิจัยทางวิชาการยังไม่มีข้อสรุปว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมจะสามารถให้ผลผลิตที่สูงกว่า มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าพืชดัดแปลงทางพันธุกรรมอาจจะมีผลด้านลบต่อระบบนิเวศ สังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ นอกจากนั้น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังเปิดโอกาสให้มีการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งอำนาจผูกขาดทางเศรษฐกิจนี้ส่งผลกระทบให้เกษตรกรไทยต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีราคาสูงเกินจริง ประเทศไทยยังเสี่ยงต่อการสูญเสียตลาดส่งออกในต่างประเทศ เพราะแนวโน้มของผู้บริโภคทั่วโลกที่ไม่ยอมรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมมีมากขึ้น  อีกทั้งพืชดัดแปลงพันธุกรรมอาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างปัญหาการปนเปื้อนกับพืชทั่วไป  ทำลายศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เช่น เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารและเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ ผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำพืชดัดแปลงพันธุกรรมมาใช้นั้นเป็นสิ่งที่ตระหนักร่วมกันในประชาคมโลก พวกเราจึงขอเรียกร้องอย่างหนักแน่นต่อรัฐบาลไทยให้ยับยั้งการสนับสนุนพืชดัดแปลงพันธุกรรม และขอให้พิจารณาเทคโนโลยีทางเลือกอื่นๆที่มีศักยภาพ เช่น การผสมพันธุ์โดยการคัดเลือกด้วยยีนเครื่องหมาย (marker-assisted plant breeding) และวิธีการผลิตแบบเกษตรนิเวศ (agro-ecological production methods) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหารของโลกในปัจจุบันนั้น การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ควรจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ขอแสดงความนับถือ,

1) Dr. Vandana Shiva : physicist, ecologist, winner of the Right Livelihood Award in 1993, founder of the Research Foundation for Science, Technology and Ecology and Navdanya

2) Dr. Tony Weis : Associate Professor, Department of Geography, The University of Western Ontario, Canada, as well as author of The Global Food Economy: The Battle for the Future of Farming (Zed, 2007)

3) Dr. Michel Pimbert : Director of the Centre for Agroecology, Water and Resilience, (CAWR), Coventry University, UK

4) Dr. Michael Antoniou : Head of the Gene Expression and Therapy Group, Faculty of Life Sciences, UK

5) Dr. John Fagan : Professor of Molecular Biology, Department of Physiology and Health, Maharishi University of Management, Iowa, USA

6) Dr. Carlo Leifert : Professor for Ecological Agriculture, Newcastle University, and Academic Director of Stockbridge Technology Centre, Cawood, Selby, UK

7) Dr. Vyvyan Howard : Emeritus Professor of Nano Systems Biology, Centre for Molecular Bioscience, University of Ulster and Managing Director of QuanToxPath Ltd, Coleraine, UK

8) Dr. Nora McKeon :  Lecturer at Rome Three University, formerly held a position in the FAO, author of various books such as Strengthening Dialogue with People’s Movements: UN experience with small farmer platforms and Indigenous Peoples (with Carol Kalafatic, UN NGLS 2009)

9) Professor Peter Newell : Professor of International Relations at the University of Sussex, Director of Research and Knowledge Exchange (School of Global Studies)

10) Dr. Thierry Vrain : former genetic engineer and soil biologist with Agriculture Canada and former supporter of GM crops who now promotes awareness of their possible danger

11) Dr. Steffen Boehm : Director of the Essex Sustainability Institute, University of Essex, UK

12) Dr. Robin Broad : Professor of International Development, School of International Service, American University, Washington, DC

13) Dr. Philip McMichael : Leading scholar in the field of global agricultural and food system and chair of the department of development sociology, College of Agriculture and Life Sciences, Cornell University, USA.

14) Lim Li Ching : Third World Network and Senior Fellow with the Oakland Institute, USA. Co-editor of the book Biosafety First and lead author in the East and South Asia and the Pacific (ESAP) sub-global report of the International Assessment on Agricultural Science, Technology and Knowledge for Development (IAASTD) (2009)

15) Dr. Megan Blake : senior lecturer and director of the MA in Food Security and Food Justice programme, department of geography, University of Sheffield, UK

16) Dr. Peter Drahos : Professor in Law and the Director of the Centre for the Governance of Knowledge and Development in the Regulatory Institutions Network (RegNet), College of Asia and the Pacific, at the Australian National University, Canberra. He also holds a chair in Intellectual Property at Queen Mary, University of London.

17) Dr. Tushar Chakraborty : Member of Governing Body & EC, State Council of Biotechnolgy , Government of West Bengal and Principal Scientist & Molecular Geneticist, CSIR-Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata, India

18) Professor Terje Traavik : Special Consultant, GenØk-Centre for Biosafety, Norway and Professor Emeritus of Gene Ecology and of Virology, Faculty of Health Sciences, UiT – the Arctic University of Norway 

19) Dr. Frøydis Gillund : Researcher, GenØk – Centre for Biosafety, Norway

20) Dr. Ben Richardson : Associate Professor in International Political Economy, Department of Politics and International Studies, University of Warwick, and author of Refined Power in a Global Regime (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009)

21) Dr. Raj Patel, research professor at the Lyndon B Johnson School of Public Affairs at the University of Texas at Austin, USA, and author of various books including Stuffed and Starved: Markets, Power and the Hidden Battle for the World’s Food System

22) Prof. Dr. Joan Martinez-Alier : Professor of Economics and researcher at ICTA, Universitat Autonoma de Barcelona, and author of Ecological Economics: Energy, Environment and Society (1990)

 * ชื่อของผู้ที่ลงนามในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ถูกเรียงลำดับตามเวลาที่ลงนาม อาจจะมีชื่อเพิ่มเติมไปจากนี้ในอนาคต ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.biothai.org ความคิดเห็นของผู้ลงนามเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ได้เป็นตัวแทนของสถาบัน


An open letter to the Prime Minister of Thailand from concerned scientists and academics around the world regarding the open-field testing and commercialisation of genetically modified crops in Thailand

A recent attempt by the Thai government to consider allowing for an open-field testing and commercialisation of genetically modified (GM) seeds raises concerns from the Thai National Farmer Council and over thirteen civil society groups, including the Alternative Agriculture Network, the Confederation of Consumer Organisation, Thailand Organic Trade Association, Green Peace Southeast Asia, BioThai foundation, and many others. On the 30th of October 2014, this alliance of civil society groups submitted a letter to the Prime Minister of Thailand urging him to: 1) stop the government from permitting open-field testing of GM seeds until Thailand passes a Biosafety law which enforces accountability in the case of genetic contamination; 2) establish a national committee under the Thai National Economic and Social Development Board (NESDB) to develop a national strategy to promote sustainable agriculture and organic farming, involving representatives from stakeholders, especially farmer networks, grass-root and non-profit organisations, as well as related parties in the private sector. On the same day farmer groups and their allies also submitted letters voicing the same concerns and demands to Provincial Governors in eleven  other Provinces across the country: Chiang Mai, Mahasarakham, Khon Kaen, Yasothon, Surin, Nakhon Sawan, Supanburi, Chachoengsao, Chantaburi, Songkhla, and Pattalung.

As concerned scientists and academics who specialise in the areas of biotechnology, agriculture, food, the environment and development, we support the campaign and urge the Thai government to consider accepting the two demands. Existing academic literature suggests that while it is unproven that genetically modified seeds are higher yielding, there are causes to be extremely concerned by genetically modified crops’ negative ecological, social, health, and economic impact. Under the current intellectual property rights system which allows for monopoly control over genetically modified seeds, farmers may be forced to pay inflated-prices for these patent seeds, not to mention that Thailand risks losing export markets as there is a growing global consumer trend which rejects GM crops. The threat of negative environmental impact and risks of contamination also suggest that genetically modified crops will undermine Thailand’s potential to further develop sustainable agricultural practices such as organic farming.

Since Thailand is a net-exporter of food and an extensive source of biodiversity, possible negative impact from the introduction of GM seeds is a serious concern shared by the global community. We strongly urge the Thai government to withhold its endorsement of GM seeds, and to consider supporting other promising technologies such as marker-assisted plant breeding and agro-ecological production methods. Under the current global context of climate change and food security concerns, research and expansion of ecologically sustainable production should be encouraged by the state.

Yours sincerely,

1) Dr. Vandana Shiva : physicist, ecologist, winner of the Right Livelihood Award in 1993, founder of the Research Foundation for Science, Technology and Ecology and Navdanya

2) Dr. Tony Weis : Associate Professor, Department of Geography, The University of Western Ontario, Canada, as well as author of The Global Food Economy: The Battle for the Future of Farming (Zed, 2007)

3) Dr. Michel Pimbert : Director of the Centre for Agroecology, Water and Resilience, (CAWR), Coventry University, UK

4) Dr. Michael Antoniou : Head of the Gene Expression and Therapy Group, Faculty of Life Sciences, UK

5) Dr. John Fagan : Professor of Molecular Biology, Department of Physiology and Health, Maharishi University of Management, Iowa, USA

6) Dr. Carlo Leifert : Professor for Ecological Agriculture, Newcastle University, and Academic Director of Stockbridge Technology Centre, Cawood, Selby, UK

7) Dr. Vyvyan Howard : Emeritus Professor of Nano Systems Biology, Centre for Molecular Bioscience, University of Ulster and Managing Director of QuanToxPath Ltd, Coleraine, UK

8) Dr. Nora McKeon :  Lecturer at Rome Three University, Italy. She ormerly held a position in the FAO, author of various books such asStrengthening Dialogue with People’s Movements: UN experience with small farmer platforms and Indigenous Peoples (with Carol Kalafatic, UN NGLS 2009)

9) Professor Peter Newell : Professor of International Relations at the University of Sussex, Director of Research and Knowledge Exchange (School of Global Studies), UK

10) Dr. Thierry Vrain : former genetic engineer and soil biologist with Agriculture Canada and former supporter of GM crops who now promotes awareness of their possible danger

11) Dr. Steffen Boehm : Director of the Essex Sustainability Institute, University of Essex, UK

12) Dr. Robin Broad : Professor of International Development, School of International Service, American University, Washington, DC, USA

13) Dr. Philip McMichael : Leading scholar in the field of global agricultural and food system and chair of the department of development sociology, College of Agriculture and Life Sciences, Cornell University, USA

14) Lim Li Ching : Third World Network and Senior Fellow with the Oakland Institute, USA. Co-editor of the book Biosafety First and lead author in the East and South Asia and the Pacific (ESAP) sub-global report of the International Assessment on Agricultural Science, Technology and Knowledge for Development (IAASTD) (2009)

15) Dr. Megan Blake : senior lecturer and director of the MA in Food Security and Food Justice programme, department of geography, University of Sheffield, UK

16) Dr. Peter Drahos : Professor in Law and the Director of the Centre for the Governance of Knowledge and Development in the Regulatory Institutions Network (RegNet), College of Asia and the Pacific, at the Australian National University, Canberra. He also holds a chair in Intellectual Property at Queen Mary, University of London.

17) Dr. Tushar Chakraborty : Member of Governing Body & EC, State Council of Biotechnolgy , Government of West Bengal and Principal Scientist & Molecular Geneticist, CSIR-Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata, India

18) Professor Terje Traavik : Special Consultant, GenØk-Centre for Biosafety, Norway and Professor Emeritus of Gene Ecology and of Virology, Faculty of Health Sciences, UiT – the Arctic University of Norway 

19) Dr. Frøydis Gillund : Researcher, GenØk – Centre for Biosafety, Norway

20) Dr. Ben Richardson : Associate Professor in International Political Economy, Department of Politics and International Studies, University of Warwick, and author of Sugar: Refined Power in a Global Regime (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009)

21) Dr. Raj Patel, research professor at the Lyndon B Johnson School of Public Affairs at the University of Texas at Austin, USA, and author of various books including Stuffed and Starved: Markets, Power and the Hidden Battle for the World’s Food System

22) Prof. Dr. Joan Martinez-Alier : Professor of Economics and researcher at ICTA, Universitat Autonoma de Barcelona, Spain and author of Ecological Economics: Energy, Environment and Society (1990)

23) Dr. M. Jahi Chappell : Director of Agroecology and Agriculture Policy, Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), USA

24) Professor Clare Kremen : Faculty Co-Director and  Professor in the Department of Environmental Science, Policy and Management at University of California, Berkeley, USA

25) Carla Sarrouy: Senior Research Technician, Warwick Crop Centre, School of Life Sciences, University of Warwick, UK

 * The names are chronologically ordered and the most updated list of names can be found at www.biothai.org.It should also be noted that the views expressed by these individuals do not necessarily reflect the views of their institutional affiliations.