เมื่อวานนี้ (22 กรกฎาคม 2558) นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปภาคการเกษตร ภายใต้กรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ซึ่งมีนายเกริกไกร จีระแพทย์เป็นประธาน ได้เสนอพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพเข้าสู่การพิจารณาของสปช.

การนำเสนอดังกล่าวไม่ได้ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ ชุดใหญ่แต่ประการใด เป็นการบรรจุวาระอย่างเร่งด่วนและลัดขั้นตอนการดำเนินการของสภาปฏิรูปอย่างไม่ชอบมาพากล

ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายที่ผลักดันโดยมอนซานโต้ อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มผู้สนับสนุนจีเอ็มโอ เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้มีการทดลองและปลูกพืชจีเอ็มโอให้สามารถทำได้โดยสะดวก โดยไม่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2550  กฎหมายฉบับนี้ร่างขึ้นเพื่อเอื้ออำนวยต่ออุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่มีบทบัญญัติให้มีการชดเชยและเยียวยาความเสียหายในกรณีเกิดการปนเปื้อนของจีเอ็มโอหลังจากปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมแล้ว อีกทั้งขัดกับความตกลงระหว่างประเทศในพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้นำเสนอกฎหมายดังกล่าวต่อที่ประชุมได้แก่นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ และมีผู้อภิปรายสนับสนุน 2 คนได้แก่ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส และนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ

ส่วนสมาชิกสปช.ที่อภิปรายคัดค้านเนื้อหาในร่าง.ร.บ.และท้วงติงกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นไปโดยไม่ชอบได้แก่ นางรสนา โตสิตระกูล นางสาวสารี อ๋องสมหวัง นายประเสริฐ ชิตพงศ์ นายวินัย ดะลันห์ นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ และนายนายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด

หลังจากสมาชิกสปช.เป็นจำนวนมากคัดค้าน และมีผู้เตรียมตัวอภิปรายคัดค้านอีกเป็นจำนวนมาก นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ และนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสนช.ในฐานะประธานที่ประชุมได้ขอมติให้มีการถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากการพิจารณาของสปช. ที่ประชุมเห็นชอบโดยไม่มีเสียงคัดค้าน

อย่างไรก็ตามแม้ร่างพ.ร.บ.นี้จะไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่มอนซานโต้และอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ยังคงสามารถเสนอกฎหมายนี้เข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อยู่ดี โดยผ่านคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน รวมตัวกัน(เฉพาะร่างกฎหมายที่ไม่เกี่ยวด้วยการเงิน ทั้งนี้ สปช. และ ครม.อาจนำร่างไปพิจารณาก่อนเข้าสู่วาระหนึ่งได้)

จับตาการเคลื่อนไหวของมอนซานโต้และกลุ่มผู้สนับสนุนจีเอ็มโออย่ากระพริบตา

ที่มา: BIOTHAI FACEBOOK