เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร ตั้งอยู่บนรากฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ และการดำรงอยู่ของเกษตรกรรายย่อย แต่..เส้นทางจีเอ็มโอจะนำประเทศไปสู่ที่ใด ?

Start here

เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหารวางอยู่บนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรกรรายย่อย อย่านำประเทศไปสู่กับดักการพึ่งพาบรรษัท

2538 กรมวิชาการเกษตรอนุญาตให้บริษัทมอนซานโต้ปลูกทดลองฝ้ายจีเอ็มโอ (ฝ้ายบีที)

2539 สหรัฐฯปลูกถั่วเหลือง ข้าวโพดและฝ้ายจีเอ็มโอเป็นการค้า

2540 อียูเริ่มมาตรการบังคับติดฉลากจีเอ็มโอ

2542 ไบโอไทยและเครือข่ายเกษตรทางเลือกพบฝ้ายจีเอ็มโอหลุดออกไปปลูกนอกแปลงทดลองที่ จ.เลย และเพชรบูรณ์ กรมวิชาการเกษตรนำมะละกอจีเอ็มโอซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคอร์แนลมาปลูกในแปลงทดลอง

2544 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 เมษายน 2544 ห้ามมิให้มีการปลูกทดลองพืชจีเอ็มโอ ภาคประชาชนเสนอให้มีการร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ กลุ่มสนับสนุนจีเอ็มโอคัดค้านโดยอ้างว่ามี Biosafety Guidelines อยู่แล้ว

2546 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ แต่การดำเนินการเป็นไปอย่าล่าช้าเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายที่ต้องการผลักดันจีเอ็มโอ

2547 กรีนพีซพบมะละกอจีเอ็มโอหลุดออกไปปลูกนอกแปลงทดลองสถานีวิจัยพืชสวน ท่าพระ จ.ขอนแก่น กระทรวงเกษตรฯตั้งคณะกก.สอบสวนพบว่า “คนใน” มีส่วนในการนำมะละกอจีเอ็มโอออกไปเผยแพร่ข้างนอก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพชุดใหม่ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการ ป้องกันไว้ก่อน การชดเชยเยียวยาความเสียหาย คุ้มครองสิทธิเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภคถูกตัดออกหรือลดความสำคัญลงทั้งหมด

2549 Dennis Gonsalves และมหาวิทยาลัยคอร์แนลได้รับสิทธิบัตรไวรัสใบด่างจุดวงแหวนสายพันธุ์ไทย ซึ่งนำไปจากประเทศไทย ร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพดำเนินการแล้วเสร็จ มีการเปิดให้เกษตรกรและผู้บริโภคแสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง โดยเปิดให้พิจารณาเพียงหมวดเดียวเท่านั้น

2550 มติ คณะรัฐมตรีวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ห้ามการทดลองจีเอ็มโอในพื้นที่เปิดยกเว้นในพื้นที่ของรัฐ โดยต้องทำ EIA/HIA รับฟังความคิดเห็นประชาชนและต้องขออนุมัติต่อครม.เป็นกรณีๆ

2552 อียูตรวจพบมะละกอที่ส่งออกจากประเทศไทยเป็นมะละกอจีเอ็มโอ 3 ตัวอย่าง

2555 อียูตรวจพบมะละกอที่ส่งออกจากประเทศไทยเป็นมะละกอจีเอ็มโอ 11 ตัวอย่าง

2556 ประชาชนในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศทั่วโลกกว่า 2 ล้านคน เดินขบวนต่อต้านจีเอ็มโอและมอนซานโต้ อียูตรวจพบมะละกอจีเอ็มโอจากประเทศไทย 26 ตัวอย่าง

2557 มอนซานโต้และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ผลักดันให้มีการปลูกพืชจีเอ็มโอเชิงพาณิชย์ ภายใต้คณะกรรมการพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด คณะทำงานจีเอ็มโอไม่รับข่อเสนอของมอนซานโต้ โดยมีมติให้ยึดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธันวาคม 2550

2558 จับตาการผลักดันร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ ผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)เพื่อเอื้ออำนวยให้มีการปลูกพืชจีเอ็มโอของบริษัมอนซานโต้

The End