ในที่สุดพ.ร.บ.จีเอ็มโอฉบับตัดต่อพันธุกรรมระหว่างบรรษัทกับคสช.ก็ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วในวันนี้ (24 พฤศจิกายน 2558)

ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบของสปช.(สภาปฏิรูปแห่งชาติ)และถูกคัดค้านจากภาคประชาชน กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ และองค์กรภาคประชาสังคม เนื่องจากเปิดช่องให้เจ้าของจีเอ็มโอที่ที่ได้รับอนุญาตให้ “สามารถปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้แล้ว” ไม่ต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ทั้งๆที่ประสบการณ์จากทั่วโลกพบว่าความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรทั่วไปที่เป็น non-GMO นั้น เกิดขึ้นเนื่องจากจีเอ็มโอที่ปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมแล้ว

หลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว คาดว่าพ.ร.บ.จีเอ็มโอฉบับที่เอื้ออำนวยต่อบรรษัทนี้จะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทั้งคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาจากการแต่งตั้งโดยคสช. อีกทั้งกระบวนการออกกฎหมายที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าผู้ปกครองประเทศกลุ่มนี้หาได้รับฟังเสียงของประชาชนแต่อย่างใดไม่

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ประเทศไทยเปิดให้บริษัทมอนซานโต้ปลูกทดลองพืชจีเอ็มโอเมื่อปี 2538 ยังไม่เคยมีรัฐบาลใด เปิดกว้างให้กับการปลูกพืชเจ้าปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกประกาศแบน มากเท่ากับรัฐบาลชุดนี้เลย

นี่คือการก้าวแรกของการนำพาสยามประเทศไปเป็นเมืองขึ้นทางการเกษตรและอาหารให้กับบรรษัทข้ามชาติ ในนามของกลุ่มบุคคลที่ประกาศว่าต้องการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ

ที่มา: BIOTHAI Facebook