วันที่ 1 ธันวาคม สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกลุ่มเกษตรกร ภาคธุรกิจ เครือข่ายภาคเกษตร และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากทั่วประเทศ เช่น สมาคมแป้งมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแปรรูป สมาคมผู้ส่งออกข้าว กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย กลุ่มฮาร์ดคอร์ออร์แกนิค กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ สมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรทั่วประเทศ เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สถานการณ์ และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) กล่าวถึงการเรียกร้องให้รัฐบาลชะลอการส่งร่างกฎหมายจีเอ็มโอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยขอให้มีการตั้งว่า คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายนี้ พร้อมนำความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ และเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบการการปรับปรุงด้วย

“ประเด็นที่ควรมีการปรับปรุงเร่งด่วน คือ กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกพืช GMO แทนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ปกป้องสิทธิของเกษตรกร ปกป้องผู้ประกอบการ รวมถึงปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”นายวิฑูรย์ กล่าว และว่า สิ่งที่กังวลมากที่สุด คือ การปนเปื้อนทางพันธุกรรม เพราะกฎหมายฉบับนี้เปิดช่องโหว่ไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะมีคำว่า เหตุสุดวิสัย

ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจะรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเสนอต่อรัฐบาล คาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้า

ส่วนนายปริญญา พรศิริชัยวัฒนา ชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เกษตรอินทรีย์เป็นความมั่นคงทางอาหาร จึงอยากให้รัฐบาลตระหนักผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมายจีเอ็มโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย

ขณะที่ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หากรัฐบาลตัดสินใจเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้ นอกจากทุบทำลายหม้อข้าวแล้วยังเผาบ้านตัวเอง ความมั่นคงของชาติต้องยึดโยงความมั่นคงด้านอาหารประกอบด้วย ดังนั้น อยากให้รัฐบาลกลับไปพิจารณาและตัดสินใจผลักดันร่างฎหมายนี้อย่างรอบคอบอีกครั้ง

ด้านตัวแทนสมาคมแป้งมันสำปะหลังฯ กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยร่างกฎหมายจีเอ็มโอ เพราะจะกระทบการค้า การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ภาคเกษตรที่ปราศจากจีเอ็มโอจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย

ที่มา: สำนักข่าวอิศรา