ศาสตราจารย์ เชลดอน คริมสกี้ (Sheldon Krimsky) อาจารย์พิเศษด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านสาธารณสุข และการแพทย์ชุมชน ในโรงเรียนการแพทย์ Tufts University และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารด้านวิทยาศาสตร์และสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆจำนวนมาก เพิ่งตีพิมพ์บทความขนาดยาวเรื่อง “An Illusory Consensus behind GMO Health Assessment” เมื่อเร็วๆนี้ (สิงหาคม 2558) เพื่อจะบอกว่าข้อสรุปว่าจีเอ็มโอปลอดภัย “เป็นมายาภาพ-เหลวไหล”

เชลดอน คริมสกี้ สำรวจงานวิจัยในวารสาร PubMed และ Web of Science ระหว่างปี 2008-2014 เพื่อวิเคราะห์การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic reviews) เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ จากการให้สัตว์ทดลองกินอาหารดัดแปลงพันธุกรรม เขาพบว่ามีงานศึกษาดังกล่าว 8 รายงาน ซึ่งสะท้อนภาพความจริงที่ว่าในประชาคมวิทยาศาสตร์เองยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารจีเอ็มโอ เพราะงานวิจัยดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

1) ไม่มีความจำเป็นต้องทดสอบเรื่องความปลอดภัยของจีเอ็มโอ เนื่องจากเราทราบดีอยู่แล้วเกี่ยวกับโปรตีนที่ได้จากการตัดต่อยีนเข้าไปในสิ่งมีชีวิตเป้าหมาย ดังนั้นผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอจึงปลอดภัย หรือปลอดภัยยิ่งกว่าพืชที่ผสมพันธุ์กันโดยวิธีทั่วไป
ตัวอย่างงานศึกษาในกลุ่มนี้ เช่น

– ผลิตผลโดยทั่วไปพบว่าปลอดภัย อย่างไรก็ตามงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ได้ข้อสรุปดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ผลิตจีเอ็มโอ (Domingo, J. L., and J. G. Bordonaba.2011)
– งานศึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการให้อาหารจีเอ็มโอพบว่าไม่มีผลกระทบต่อจุลพยาธิวิทยาเกี่ยวกับผลกระทบของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อภายใน อาจมีในบางกรณีที่พบผลกระทบในทางลบ แต่ยากในการแปลผลเนื่องจากข้อบกพร่องในการศึกษา EFSA (European Food Safety Authority 2014)

2) จีเอ็มโอแต่ละชนิดต้องผ่านการทดสอบความเสี่ยงต่างๆ วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอ้างว่าการตัดต่อพันธุกรรมมีความปลอดภัย โดยไม่ผ่านกระบวนการทดลองหลายระดับและหลายชั่วอายุขัย ตัวอย่างการศึกษาในกลุ่มนี้ เช่น

– เท่าที่ผ่านมายังไม่มีผลกระทบที่ร้ายแรงของพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่มีต่อชนิดของสัตว์ต่างๆจากการทดลองให้สัตว์กินในระยะเวลาสั้นๆ แต่ผลกระทบเกิดขึ้นในระยะยาว และผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในรุ่นต่อไปยังคงมีการถกเถียงกันอย่างเอาจริงเอาจัง ดังนั้นการศึกษาการทดลองผลกระทบในสัตว์ระยะยาวและศึกษาต่อเนื่องในหลายชั่วอายุของสัตว์ทดลองมีความจำเป็นอย่างแจ้งชัดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป (Zhang, W., and F. Shi. 2011)
– สิ่งที่ตระหนักร่วมกันมากในกรณีการทดลองในสัตว์คือแม้ไม่สามารถเห็นผลกระทบภายนอกได้แจ้งชัด แต่ผลกระทบต่ออวัยวะภายใน และโครงสร้างภายในเซลล์ (subcellular Structures) กลับปรากฏอย่างชัดเจนเมื่อขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง (ultramicroscopic levels) ขณะนี้ยังไม่มีวิธีการมาตรฐานในการประเมินผลกระทบเรื่องอาหารดัดแปลงพันธุกรรม มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการประเมินอาหารดัดแปลงพันธุกรรมเป็นรายกรณีๆไป
– ในขณะที่ผลกระทบต่อสุขภาพยังไม่มีใครทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในระยะยาวต่อมนุษย์ ประชาชนจำนวนมากจึงหลีกเลี่ยงอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (Bawa, A. S., and K. R. Anilakumar. 2013)

3) พืชจีเอ็มโอบางชนิดเกิดผลอันตรายที่มีต่อสัตว์ทดลองจากการทดสอบในสัตว์เมื่อเปรียบเทียบกับพืชทั่วไป เช่น

– งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายรายงานพบว่าสัตว์ทดลองที่ให้กินจีเอ็มโอได้รับผลกระทบหรือกระทั่งตาย เช่นหนูที่ให้กินมันฝรั่งหรือถั่วเหลืองทำให้สเปิร์มผิดปกติ วัว แพะ กระบือ หมู และสัตว์อื่นๆที่กินข้าวโพด เมล็ดฝ้าย จีเอ็มโอพบความผิดปกติเช่น แท้ง ภาวะมีลูกยาก มีลูกผิดปกติ (Maghari, B. M., and A. M. Ardekani. 2011)
– ผลของการศึกษาจำนวนหนึ่งพบว่าอาหารดัดแปลงพันธุกรรมอาจก่อให้เกิดพิษภัยต่อตับ ตับอ่อน ไต หรือผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ และอาจมีผลเปลี่ยนแปลงต่อระบบโลหิต ชีวเคมี และระบบภูมิคุ้มกัน (Dona, A., and I. S. Arvanitouannis. 2009)

เชลดอน คริมสกี้ พบว่าหากศึกษาย้อนหลังไปนับตั้งแต่ต้น มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบทางลบถึง 26 การศึกษา ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลย เขายกตัวอย่างว่า ถ้าในกรณีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน หากพบว่าในการทดสอบเครื่องบินลำใหม่นั้น ถ้ามีรายงานความผิดปกติเกี่ยวกับเครื่องบินเพียงแค่ 5 เที่ยวบิน จากการบินทดสอบนับร้อยเที่ยวนั้น สิ่งที่สังคมควรสนใจคือรายงานความผิดปกติของ 5 เที่ยวบินดังกล่าว ไม่ใช่การชั่งน้ำหนักว่ามีงานวิจัยที่พบว่าจีเอ็มโอปลอดภัยมีจำนวนมากกว่าแล้วยืนยันว่าจีเอ็มโอปลอดภัย เพราะรายงานจากเที่ยวบินแค่เพียงไม่กี่เที่ยวบินที่พบว่ามีความผิดปกติในระบบอิเลคโทรนิค เกียร์ที่ใช้ในการร่อนลงจอดมีปัญหา หรือเกิดความเสียหายที่ปีกเครื่องบิน ฯลฯ รายงานเหล่านี้ต่างหากที่นำเราไปสู่การหาวิธีป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในหายนะ

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.scienceforthepublic.org/assets/154/STHV%20GMO%20ILLUSORY%20CO…

ประวัติของ Sheldon Krimsky http://globalbioethics.org/sheldon-krimsky/

ที่มา: BIOTHAI Facebook