บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ พัฒนาการ ประโยชน์และผลกระทบจากสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรสายวิชาการ ความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรู้ของบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม และการยอมรับสินค้าดัดแปลงพันธุกรรมของบุคลากรสายวิชาการ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิที่รวบรวมจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย จำนวน 114 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติไคสแควร์

ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าดัดแปลงพันธุกรรมในภาพรวมน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เพียง 36.33%

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับเต็ม