เหตุผลที่มีการปลูกพืชจีเอ็มอย่างกว้างขวางในสหรัฐ จึงมิใช่เพราะว่าพืชจีเอ็มให้ผลผลิตสูง หรือลดการใช้สารเคมี แต่เป็นเพราะพืชจีเอ็มจะเป็นผลประโยชน์ต่อบรรษัทข้ามชาติสหรัฐ และทำให้ประเทศสหรัฐสามารถรักษา
สถานภาพการเป็นประเทศที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อระบบเกษตรและอาหารของโลกได้ต่อไปนั่นเอง

BriefinngUSGMO