๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ เมืองสรวง-สองแคว

สืบเนื่องจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเรื่อง “ทดสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ NK๖๐๓ ในแปลงทดลอง เพื่อประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมและชีวประสิทธิผล” โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่จะทำการทดลองวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงทดลองสถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชนก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ท็อบแลนด์ จังหวัดพิษณุโลกนั้น เครือข่ายทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ภาคเหนือตอนล่าง เห็นว่าการดำเนินการเพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ขาดความชอบธรรมและมิได้ให้ทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งในแง่การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลที่เพียงพออย่างรอบด้านมิใช่การให้ข้อมูลแต่เพียงด้านเดียวจากบริษัทเอกชนและนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ ตัวแทนของเกษตรกรและองค์กรภาคประชาชนที่มีสัดส่วนน้อยมาก รวมถึงการเร่งรัดให้มีเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยมิได้มีการให้ข้อมูลล่วงหน้าที่เพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น การดำเนินการผลักดันให้มีการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยที่รัฐบาลปัจจุบัน และหน่วยงานระดับชาติยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเสริมพืชดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทย เป็นกลยุทธที่บริษัทเอกชนต้องการใช้มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในพื้นที่เปิด ซึ่งหากเกิดการหลุดออกไปปนเปื้อนและสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ? ประสบการณ์การทดลองปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงเปิดในประเทศไทย พบว่าไม่สามารถควบคุมการหลุดออกไปยังภายนอกได้ ดังที่เคยพบในกรณีฝ้ายบีทีในจังหวัดเลย และมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ดังนั้นหากเกิดการปนเปื้อนทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นจากการทดลองในแปลงเปิดที่พิษณุโลก จนส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวโพดไปยังตลาดยุโรป หรือหากเกิดการผสมข้ามของพืชดัดแปลงพันธุกรรมกับพืชทั่วไป และนำไปสู่การฟ้องร้องเกษตรกร ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและเยียวยาในความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการทดลองนี้ ? เครือข่ายทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าภาคเหนือตอนล่าง,องค์กรอิสระ,ภาคีเครือข่าย,ตัวแทนเกษตรกร,ภาคประชาสังคม ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของบริษัทมอนซานโต้ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีจุดยืนและข้อเสนอดังต่อไปนี้ 1.ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรชะลอการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและการดำเนินการเพื่อให้มีการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมเอาไว้ก่อนจนกว่ารัฐบาลจะมีท่าทีและข้อเสนอที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทดลองและการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทย 2.เครือข่ายทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ภาคเหนือตอนล่าง คัดค้านการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงเปิด เพราะจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของเกษตรกร กระทบต่อพันธุ์พืชท้องถิ่น กระทบต่อเกษตรอินทรีย์ ความมั่นคงทางอาหาร และต่อการส่งออกทางการเกษตร

ด้วยความเชื่อมั่นในวิถีชีวิตและพันธุกรรมท้องถิ่น

เครือข่ายทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าภาคเหนือตอนล่าง

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ณ เมืองสรวง-สองแคว