ศาลปกครองรับคำฟ้ององค์กรภาคประชาสังคม กรณีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตรายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นัดไต่สวนฉุกเฉินวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อพิจาณาคำร้องคุ้มครองชั่วคราวห้ามกรรมการจำนวน 4 คนทำหน้าที่ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย

วันนี้ ( 17 ก.พ.) – ตัวแทนจากมูลนิธิชีววิถี และมูลนิธิบูรณะนิเวศ เปิดเผยความคืบหน้าการฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 กรณีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551 อย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 คนมิได้มาจากองค์การสาธารณะประโยชน์ตามที่ พ.ร.บ.ดังกล่าวระบุไว้ โดยเฉพาะ 2 คนเป็นตัวแทนธุรกิจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชรายใหญ่และกลุ่มธุรกิจเคมี สภาอุตสาหกรรม โดย นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ และนางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้รับมอบอำนาจจากมูลนิธิทั้งสองแจ้งว่า ขณะนี้ศาลปกครองกลางได้รับคำฟ้องขององค์กรภาคประชาสังคมแล้ว โดยศาลจะนัดไต่สวนฉุกเฉินตามคำขอคุ้มครองชั่วคราวของผู้ฟ้องคดี ให้ศาลมีคำสั่งห้ามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 คน ทำหน้าที่ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยได้นัดไต่สวนในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ที่ศาลปกครองกลาง ชั้น 2 ห้องไต่สวน 1 โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิชีววิถี มูลนิธิบูรณะนิเวศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมการไต่สวน

ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องขององค์กรภาคประชาสังคมคือ ขอให้มีการเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีและถอดถอนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะรายชื่อที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย จำนวน 4 รายชื่อ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนกรรมการที่ถูกเพิกถอน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีและองค์การสาธารณะประโยชน์อื่นๆที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้ส่งตัวแทนเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน และด้านการจัดการปัญหาวัตถุอันตรายในท้องถิ่นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะส่งผลกระทบต่อการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่จะมีการจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคมนี้