วันนี้ (25 พ.ค.) – เครือข่ายวิชาการเตือนภัยสารเคมีเกษตร (Thailand Pesticide Alert Network -ThaiPAN) นำโดยนพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และคณะได้เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อสนับสนุนแนวทางการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ได้มาตรฐานและสามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้โดยนายจิรากร โกศัยเสวี ได้ให้ข้อมูลว่าขณะนี้มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกว่า 300 รายการที่ผ่านการประเมินแล้วและคาดว่าจะมีถึง 1,000 ทะเบียนที่สามารถขึ้นทะเบียนได้ทันกำหนดในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 นี้ นอกเหนือจากนี้ยังพบว่ามีการนำเข้ายาฆ่าแมลงเป็นจำนวนมากสำหรับจัดจำหน่ายหากไม่สามารถขึ้นทะเบียนสารเคมีได้ทัน โดยกฎหมายได้อนุโลมให้สามารถทำได้หากมีการนำเข้าและผลิตก่อนวันที่ 22 สิงหาคม อย่างไรก็ตาม การนำเข้าดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐ โดยกรมวิชาการเกษตรจะกำกับดูแลให้มีการจำหน่ายยาฆ่าแมลงที่ได้มาตรฐานเท่านั้น

เครือข่ายวิชาการฯยังมีข้อกังวลเพิ่มเติมเรื่องการขึ้นทะเบียนของสารเคมีอันตรายที่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังเช่น คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ซึ่งถูกยกเลิกการใช้แล้วในหลายประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บที่สำคัญเช่นโรคมะเร็งและโรคต่อระบบประสาท โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมีท่าทีเห็นชอบกับการแบนสารเคมีเหล่านี้และมีนักวิชาการของกรมที่กำลังศึกษาและเตรียมข้อมูลอยู่เช่นกัน แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย และอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งทำให้กระบวนการยกเลิกการขึ้นทะเบียนต้องใช้เวลานาน หลังจากได้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการและกลไกการขึ้นทะเบียนสารเคมีอันตรายดังกล่าวแล้ว เครือข่ายวิชาการเตือนภัยสารเคมีเกษตรจึงได้เสนอตัวเพื่อให้ความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อรวบรวมผลการศึกษาทางวิชาการเพื่อใช้ในการดำเนินการแบนสารเคมีกลุ่มดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายวิชาการเตือนภัยสารเคมีเกษตรจะมีการจัดประชุมเชิงวิชาการในวันที่ 16-17 มิถุนายนนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลกระทบของสารเคมีอันตรายและส่งเสริมแนวทางการมีส่วนร่วมของภาควิชาการและประชาสังคมในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตร