ก่อนผลการตรวจวิเคราะห์ข้าวสาร10ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเผยแพร่ต่อประชาชน ไบโอไทยขอนำผลการตรวจวิเคราะห์ข้าวสารบรรจุถุงเมื่อปี 2556 มานำเสนอเตือนความจำกันอีกครั้ง

ในครั้งนั้น มีความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการใช้สารรมควันพิษ เช่น เมทิลโบรไมด์ เป็นต้น ที่อาจตกค้างในข้าวสารในโกดังกลางที่ได้มาจากรับซื้อของรัฐ

Thai-PAN และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จึงทำการสุ่มตรวจข้าวสารบรรจุถุง โดยพบว่าจาก 46 ตัวอย่าง พบ 34 ตัวอย่าง มีเมทิลโบรไมด์ (ในรูปโบรไมด์อิออน) ซึ่งเป็นสารรมควันพิษ (fumigant) เพื่อป้องกันมอดและแมลง ตกค้างอยู่ที่ระดับตั้งแต่ 0.9-67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมี 1 ตัวอย่าง ที่พบปริมาณการตกค้างของสารดังกล่าวสูงถึง 67.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ(CODEX)ที่กำหนดให้มีสารตกค้างได้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (บางประเทศกำหนดน้อยกว่า เช่น อินเดียกำหนดการตกค้างของโบรไมด์อิออน 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

น่าจับตาที่การใช้สารรมควันพิษอย่างต่อเนื่องโดยรมทุกเดือนหรือทุกสองเดือนตลอด 10 ปีที่ผ่านมาน้้น จะตรวจสอบเมทิลโบรไมด์ในรูปโบรไมด์อิออนในระดับใด ?

อนึ่ง โบรไมด์อิออนมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพราะโบรไมด์อิออนจะแย่งจับไอโอดีนในร่างกาย ทำให้เป็นปัญหากับประชาชนบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่ขาดไอโอดีน ส่งผลต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์

ที่มา