เวทีสาธารณะ ผลกระทบและข้อเสนอนโยบาย เพื่อรับมือการเจรจา FTA ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เวลากิจกรรม
08.30 – 09.00 น.ชี้แจ้งวัตถุประสงค์การจัดเวทีสาธารณะ
โดยคุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ-มูลนิธิชีววิถี
09.00 – 09.30 น.ตลาดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮลล์ ภายใต้บริบทการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า
โดย ด.ร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
09.30 – 10.00 น.การลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้บริบทการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าและผลกระทบจากการศึกษาเบื้องต้น
โดย ผศ.ดร.อริศรา ร่มเย็น เณรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.00 -10.30 น.ผลกระทบจากการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า กรณี Investor-state dispute settlement ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
โดย ผศ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.30 – 11.00 น.ผลกระทบจากการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า กรณีการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
โดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11.00 – 11.20 น.พักรับประทานอาหารว่าง
11.20 – 12.30 น.เวทีอภิปราย
รศ.ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
คุณจิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักยุโรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
คุณอาคม อ่วมสำอางค์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คุณมลฤดี โพธิ์อินทร์ รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายฯ สภาองค์กรของผู้บริโภค
คุณธนากร ท้วมเสงี่ยม ผู้ก่อตั้งประชาชนเบียร์
คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ดำเนินรายการ
หัวข้อวิทยากรไฟล์เอกสาร
ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรี:
ศึกษากรณีการระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและรัฐ เกี่ยวกับการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม
ผศ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน
คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด
ประโยชน์และผลกระทบจากการเจรจาทางการค้า (FTA)
กรณีการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ผศ.ดร. สมชาย รัตนชื่อสกุล
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดาวน์โหลด
การตลาดและผลิตภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ และ กมลพัฒน์ มากแจ้ง
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
ดาวน์โหลด