เวทีวิเคราะห์นโยบายพรรคการเมือง และข้อเสนอสำหรับการเลือกตั้ง 2566 เพื่อความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตเกษตรกร

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง Amber 2-3 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

กำหนดการ

08.30 – 09.00 ต้อนรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์

09.00 – 09.20 ประมวลข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารของพรรคการเมือง – โดย มูลนิธิชีววิถี

09.20-09.35 บทวิเคราะห์และข้อเสนอนโยบายเกษตรอาหารและสวัสดิการเกษตรกร โดย วรดร เลิศรัตน์ – 101 PUB

09.35- 12.30 น. วิเคราะห์ข้อเสนอนโยบายเกษตรและอาหารของพรรคการเมือง และ ข้อเสนอสำหรับการเลือกตั้ง 2566 (ต่อพรรคการเมืองและผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง)

วิทยากร/ผู้นำเสนอหลัก

ที่ชื่อตำแหน่ง
1คุณวรดร เลิศรัตน์นักวิจัย 101PUB – 101 Public Policy Think Tank
2รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3ดร.ไชยยะ คงมณีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4รศ.ดร.ธนพร ศรียากูลกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5คุณนิมิตร์ เทียนอุดมผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (AIDS Access)
6คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์สภาเกษตรกรแห่งชาติ
7คุณทัศนีย์ วีระกันต์มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
8คุณอุบล อยู่หว้าเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
9คุณสุเมธ ปานจำลองเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
10คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญเลขาธิการมูลนิธิชีววิถี
11คุณนันทา ประสารวงษ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองโยง-ลานตากฟ้า นครปฐม

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์)

ไฟล์ประกอบการนำเสนอ

เอกสารอยู่ระหว่างการรวบรวม

  1. หยุดขุดหลุมฝังประเทศด้วย ‘เงินอุดหนุนเกษตรกร’ แบบเดิมๆ