ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกกับผลกระทบต่อภาคเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ

มูลนิธิชีววิถี

สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นจะผลักดันให้มีการเจรจาเพื่อให้บรรลุความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวด ดังจะเห็นได้จากการเจรจาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้เอฟทีเอที่สหรัฐทำความตกลงแล้วกับหลายประเทศ

เนื้อหา: 
Tags: