เศรษฐกิจชีวภาพ อนาคตการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ในขณะที่รัฐไทยและกลุ่มทุนล้าหลังกำลังหมกมุ่นกับการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นจากถ่านหิน น้ำมัน เหมืองทอง โปแตช การผลิตพืชเชิงเดี่ยวเพื่อเป็นอาหารสัตว์ การผลิตสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบเพื่อส่งออก ส่งผลกระทบทั้งทางสังคม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

รัฐบาลเยอรมนี ฟินแลนด์ สวีเดน แอฟริกาใต้ มาเลเซีย รวมทั้งสหรัฐอเมริกา กำลังเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ โดยมีประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา รัสเซีย จีน บราซิล อินเดีย รวมทั้งอินโดนีเซีย เป็นต้น ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวในบางส่วนแล้ว เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ฟอสซิลซึ่งเป็นทรัพยากรที่จะหมดลงในอีก 3-4 ทศวรรษข้างหน้า และเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

จากการประมวลของ German Federal Government’s Bioeconomy Council พบว่ามีประเทศต่างกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการเศรษฐกิจชีวภาพ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่างๆอย่างกว้างขวาง เช่น 

1. เมืองชีวะ
- สิ่งก่อสร้างจากวัสดุธรรมชาติและชีวภาพ
- การผลิตผักและอาหารโดยส่งเสริมเกษตรกรรมในเมือง
- การออกแบบเมืองสีเขียว
- การสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อให้บริการทางนิเวศแก่เมือง
- อุตสาหกรรมชีวภาพในเขตเมือง

2. การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียและสาหร่ายทดแทนวัสดุและพลังงาน
- พลังงานทดแทนในอุปกรณ์ขนาดเล็ก (แบตเตอรี่ชีวะ)
- การผลิตพลังงานจากจุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- การผลิตอาหารจากราและสาหร่า
- การผลิตวัสดุและวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเคมี

3. ระบบอาหารแบบใหม่
- การผลิตโปรตีนทางเลือก
- ระบบสมดุลย์อาหารและโภชนาการบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
- โภชนาการสีเขียว
- การผลิตอาหารโดยปราศจากของเหลือทิ้ง
- เกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน
- การทดแทนและลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี

4. การประมงที่ยั่งยืน
- การจับสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การใช้ประโยชน์และพัฒนาสาหร่ายสำหรับอาหาร อาหารสัตว์ และเคมีภัณฑ์
- การจัดการปัญหาพลาสติคและของเสียในทะเล

ฯลฯ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด แต่การพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักกลับยังยืนอยู่บนฐานทรัพยากรที่พึ่งพาประเทศอื่น หรือไม่ก็เป็นทรัพยากรที่กำลังหมดไปอย่างรวดเร็ว ทั้งยังก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย ตลอดหลายทศวรรษของการพัฒนาที่ผ่านมา

แม้ไม่อาจยืนอยู่แถวหน้า แต่ประเทศนี้ก็ไม่ควรถูกปล่อยทิ้งไว้ข้างหลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูล เกี่ยวกับ First Global Summit on Bioeconomy and Sustainability ได้ที่ 
http://biooekonomierat.de/en/press/press-releases/press-release-boer-151125/

เนื้อหา: