ข้อวิพากษ์ของภาคประชาสังคมต่อ “แผนแม่บทโลกร้อน” ของ สผ.

มูลนิธิชีววิถี

แผนพัฒนาภาคใต้ และแผนพีดีพี เป็น ตัวการสำ คัญที่ทำ ลายฐานเศรษฐกิจ ทำ ลายฐานทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมของชาวใต้ ที่ส่วนใหญ่ทำเกษตร ประมง ท่องเที่ยวมายาวนาน ชาวมาบตาพุด ชาวบ้านแม่เมาะและ
อีกหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับแผนพัฒนาที่ไม่เป็นจริง

ประเด็น: 
เนื้อหา: