เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร

มูลนิธิชีววิถี

รวบรวมเอกสารจาก "การประชุมวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร" วันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

AttachmentSize
PDF icon (เอกสารประกอบ)หมวดที่ 1 : สถานการณ์สารเคมีทางการเกษตร ความเสี่ยง และผลกระทบในภาพรวม2.27 MB
PDF icon (เอกสารประกอบ)หมวดที่ 2 : ผลกระทบด้านต่างๆ ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช249.97 KB
PDF icon (เอกสารประกอบ)หมวดที่ 3 : ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่องพิษภัยสารเคมีการเกษตรเฝ้าระวัง 4 ชนิด276.8 KB
PDF icon (เอกสารประกอบ)หมวดที่ 4 : นโยบายด้านการจัดการและควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช207.81 KB
PDF icon (เอกสารนำเสนอ)ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จาก การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคเกษตร 1.88 MB
PDF icon (เอกสารนำเสนอ)โครงการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชภาคใต้ กรณีศึกษา : ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา1.55 MB
PDF icon (เอกสารนำเสนอ)ผลของ carbofuran, dicrotophos, EPN และ methomyl ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ1.36 MB
PDF icon (เอกสารนำเสนอ)สถานการณ์ความเสี่ยงและการเจ็บป่วยจากสารกำจัดศัตรูพืช 2.01 MB
PDF icon (เอกสารนำเสนอ)ประเทศไทย: การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการผลิตข้าว ในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง5 MB
PDF icon (เอกสารนำเสนอ)ข้อมูลพื้นฐานของสารเคมี กำจัดศัตรูพืชเฝ้าระวัง 4 ชนิด1.47 MB
PDF icon (เอกสารนำเสนอ)พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย2.18 MB
PDF icon (เอกสารนำเสนอ)การประมวลสถานการณ์ทางนโยบาย ด้านสารเคมีการเกษตร ภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25513.15 MB
PDF icon (เอกสารนำเสนอ)กลไกการควบคุมสารเคมีเกษตร ในสหภาพยุโรป654.8 KB