เวทีแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายเกษตรกรรม และความมั่นคงทางอาหาร เลือกตั้ง 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
เวลา 13.00-16.10 น.
ณ สวนชีววิถี/สวนผักคนเมือง ไทรม้า นนทบุรี
 แผนที่ Google maps

การเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 จะเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญและมีความหมายสำหรับประเทศไทย หลังจากผ่านวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม อันเนื่องจากผลของโรคระบาด ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศไทยด้วย

พรรคการเมืองต่างๆได้นำเสนอนโยบายหลายด้าน แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นด้านนโยบายที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเกษตรกรรมที่สามารถรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ความไม่ปลอดภัยทางอาหาร ปัญหาโภชนาการของเด็กไทย และการกระจายอำนาจและสร้างความเท่าเทียมในระบบเกษตรและอาหาร ที่ยังขาดความชัดเจน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกับ 101 PublicPolicy และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของแผนงานอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดให้มีเวทีพรรคการเมืองพบภาคประชาสังคม และเครือข่ายองค์กรประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้แสดงวิสัยทัศน์ นำเสนอนโยบาย และตอบคำถามประเด็นด้าน เกษตรกรรม ความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหาร ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในเครือข่ายต่างๆ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง

รูปแบบการจัดเวที

ตัวแทนจากพรรคการเมืองแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามหลัก 4 คำถาม จากเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่
1) แนวทางการก้าวข้ามเกษตรกรรมที่ต้องใช้เงินอุดหนุนตั้งแต่หลายหมื่นล้านบาทไปจนถึงนับแสนล้านบาทต่อปี ไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤตสิ่งแวดล้อม
2) ปัญหาความไม่ปลอดภัยในอาหาร โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานเกินครึ่งในขณะที่พบการตกค้างเพียง 3-5% ในประเทศญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐ
3) นโยบายและแนวทางแก้ปัญหาเด็กไทยอายุ 3-5 ปี 11.7% และ 6-14 ปี 9.7% ที่อยู่ในสภาวะเตี้ยและแคระเกร็น ไม่นับกลุ่มด้อยโอกาสที่ต้องเผชิญกับปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร ทั้งๆที่เราเรียกขานตัวเองว่าเป็นครัวของโลก
4) กลไก และมาตรการ เพื่อลดการรวมศูนย์ทั้งด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของประเทศ

กำหนดการ

12.30-13.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
13.00-13.15 กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนะนำองค์กรร่วมจัดงาน โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
13.15-13.30 ฉายคลิปสรุปปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนและองค์กรต่างๆเกี่ยวกับเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร
13.30-15.30 พรรคการเมือง 11 พรรคแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอนโยบายพรรคการเมืองละ 10 นาที รวม 110 นาที
15.30-16.00 ผู้เข้าร่วมประชุมและตัวแทนเครือข่ายขอให้พรรคการเมืองตอบคำถามหรืออธิบายเพิ่มเติม
16.00-16.10 กล่าวขอบคุณตัวแทนพรรคการเมืองและเครือข่าย โดย คุณจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ตัวแทนสำนักบริหารแผนอาหาร สสส.

ตัวแทนพรรคการเมือง

ที่ชื่อตัวแทนพรรค
1ดร.เดชรัต สุขกำเนิดพรรคก้าวไกล
2คุณนิกร จำนงพรรคชาติไทยพัฒนา
3คุณมนตรี บุญจรัสพรรคประชาชาติ
4คุณอลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์
5คุณอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคชาติพัฒนากล้า
6คุณพงศา ชูแนม พรรคกรีน
7คุณศุภชัย ใจสมุทรพรรคภูมิใจไทย
8น.สพ.ชัย วัชวงค์พรรคเพื่อไทย
9คุณศรัณยู คงสวัสดิ์เกียรติพรรคไทยสร้างไทย
10คุณณัฐพร อาจหาญพรรคสามัญชน
11ดร.บุรินทร์ สุขพิศาลพรรคพลังประชารัฐ
เรียงลำดับจากการตอบรับการเข้าร่วมเวที

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการเช้าทันโลก FM96.5 คลื่นความคิด

สรุปเนื้อหา
11 พรรค ประกาศนโยบายเกษตรความมั่นคงทางอาหาร รับเลือกตั้ง66